Länk till startsidan

Inventera och rapportera PCB

Förordning (2007:19) om PCB säger att fog- och golvmassor ska inventeras med avseende på PCB. För att du som fastighetsägare ska uppfylla miljöbalkens kunskapskrav bör inventeringen omfatta alla byggprodukter som kan innehålla PCB.

Kompetenskrav inventering

Det finns inte någon formell auktorisation för inventerare och det finns inte heller något formellt kompetenskrav för saneringsföretag. Men miljö- och hälsoenheten anser att alla som sanerar PCB ska ha utbildning för det. Kursintyg ska kunna visas upp vid inspektion av saneringsprojekt. För att kunna bedöma att företagen har tillräcklig kompetens brukar miljö- och hälsoenheten granska referenser, dokumentation över genomgångna kurser och annan utbildning som kan styrka att företaget har tillräcklig kompetens. Ackrediterat laboratorium ska anlitas för att analysera proverna som inventeraren samlat in.

Åtgärdsplan

Om det finns fogmassor och golvmassor med PCB-halt av mer än 50 mg/kg ska du göra en åtgärdsplan. En åtgärdsplan bör innehålla:

  • en beskrivning av var PCB förekommer
  • bedömda mängder PCB
  • tidplan för sanering
  • tider som eventuellt bestämts för att ta bort isolerrutor respektive kondensatorer.

Redovisning av inventering

Rapporten ska beskriva omfattningen av inventeringen, resultat inklusive förekommande analysprotokoll samt alla provtagningspunkter, även de som inte innehöll något PCB. Redovisningen av provtagningspunkter kan göras på situationsplan eller fasadritning eller genom foto på helfasad och detalj där prov tagits eller genom noggrann skriftlig redogörelse. Inventeringen ska omfatta såväl synliga som dolda fogar. Åtgärdsplan med tidpunkter ska redovisas vid halter mer än 50 ppm.

Även för de fall då PCB-produkter påträffats som inte omfattas av saneringskravet, halter mindre än 50 ppm, behövs en beskrivning av hur avfall av PCB-produkt ska omhändertas som PCB-avfall vid framtida ombyggnad/renovering/rivning.