Länk till startsidan

Inventering och sanering av PCB

Bra att veta

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett samlingsnamn för olika ämne som medför risk för vår hälsa och miljön. PCB har använts i bland annat kondensatorer, isolerrutor, halkskyddade golvmassor och som mjukgörare i fogmassor, lim och kitt. Byggnader uppförda, renoverade eller tillbyggda under perioden 1956-1973 kan innehålla byggprodukter med PCB. Du som är fastighetsägare är skyldig att inventera och sanera byggnader på PCB. Kravet omfattar inte en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader ägda av fysiska personer eller dödsbon. Golv- och fogmassor med PCB -halt över 50 ppm är anmälningspliktigt enligt miljöbalken.

Anmälan om sanering ska göras senast tre veckor innan saneringsstart. Marksanering ska anmälas senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Du som fastighetsägare är ytterst ansvarig för att PCB-haltiga produkter hanteras på rätt sätt. Om byggnaden ska byggas om, renoveras eller rivas under den närmaste tiden finns möjlighet att få dispens för att sanera vid en senare tidpunkt. När saneringen är klar ska du lämna in en slutredovisning.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.