Länk till startsidan

Egenkontroll hygienverksamhet

Alla verksamheter som kan påverka hälsa och/eller miljö ska enligt miljöbalken ha rutiner för att planera och kontrollera sin verksamhet, så kallad egenkontroll. Miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 §) utgör, tillsammans med miljöbalkens allmänna hänsynsregler, grunden för egenkontrollen.

Egenkontroll är att förebygga och förhindra att människor utsätts för sådant som kan påverka hälsan negativt som exempelvis smitta eller allergiska reaktioner. Egenkontroll ger dig även en bättre översikt över din verksamhet och kan minska dess miljöpåverkan och öka säkerheten både för kunder och personal. Den som bedriver en anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet ska följa de mer preciserade kraven på egenkontrollens innehåll som finns i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är tatuering, piercing, fotvård och akupunktur. I egenkontrollen ska det finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter. Uppgifterna i egenkontrollen ska dokumenteras.

Ansvar

Vem eller vilka i verksamheten/företaget är ansvarig för de frågor som har eller kan ha betydelse för människors hälsa och/eller för miljön. Vem gör vad, när och hur?

Risker

Verksamhetsutövaren ska regelbundet undersöka och bedöma risker utifrån ett miljö- och/eller hälsoperspektiv. Åtgärder ska vidtas för att minska de risker som finns.

Exempel på risker kan vara smittspridning, på grund av dåligt rengjorda redskap eller bristfällig städning, eller allergiska reaktioner som kan uppstå om det finns allergiframkallande ämnen i städprodukter.

Rutiner

Det ska finnas dokumenterade rutiner för att kontrollera riskerna inom verksamheten.

Exempel på rutiner som bör finnas är:

 • Upprätthållande av god hygien och smittskydd.
 • Städning och rengöring/sterilisering av lokaler och utrustning.
 • Kommunikation med kunderna, till exempel angående eftervård och om eventuella sjukdomar som är viktiga att känna till före behandling.
 • Resultat från funktionskontroll av steriliseringsutrustning.
 • Hantering av stickande/skärande avfall, till exempel nålar och skalpeller.
 • Kontroll av att kosmetika och hygieniska produkter som används eller säljs uppfyller kraven för bland annat märkning och bäst-före-datum.

Andra risker:

 • Verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap för att kunna bedöma vilka risker som kan finnas inom sin verksamhet och därefter vidta de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att minska riskerna, till exempel genom att upprätta bra rutiner.

Kemikalieförteckning

Det ska finnas en förteckning över de kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. Miljöanpassade kemikalier som normalt förekommer i hemmiljö behöver inte förtecknas om inte användningen är väldigt omfattande. Kemikalier som bör förtecknas är de med farosymbol.

Kemikalieförteckningen ska innehålla uppgifter om:

 • Produktens namn.
 • Omfattning och användning av produkten-
 • Information om hur skadlig produkten är för människan och miljön-
 • Klassificering av produkten med avseende på hälso- och miljöfarlighet. (Denna information finns ofta på det så kallade säkerhetsdatablad som leverantören är skyldig att tillhandahålla.)

Uppdatera kemikalieförteckningen fortlöpande, exempelvis en gång per år. Bedöm om det finns behov av att sortera bort de kemikalier som inte längre används eller behövs. Kom ihåg att tillämpa produktvalsprincipen på de kemikalier som används inom verksamheten.

 • Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken Grundläggande krav för alla verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön
 • Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll Preciserade krav om egenkontroll för bland annat anmälningspliktiga verksamheter
 • 38 § förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Krav på anmälningsplikt till samhällsbyggnadsnämnden innan hygienlokal tas i bruk
 • Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet