Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Avgift alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap 10 § alkohollagen, av den som har serveringstillstånd. Avgift för prövning och tillsyn/kontroll vid detaljhandel med folköl, tobak eller läkemedel regleras i 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622), 8 kap 1-2 §§ lagen och tobak och liknande produkter (2018:2088) samt 23 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730).

Avgifterna ska täcka kostnad för handläggning och tillsyn/kontroll. I handläggning ingår bland annat registrering av ärenden, remisshantering, besök på serverings-/försäljningsstället, utredningsarbete, beredning av beslutsunderlag, beslutsfattande och utfärdande av tillståndsbevis. Avgift får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås. Avgifterna är beräknade på prisbasbeloppet 47 300 kr, för 2020 och regleras årligen efter prisbasbeloppet (PBB). Beloppet är avrundat till närmaste 25-tal kronor. Dessa avgifter gäller från och med 2020.

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Antagen av kommunfullmäktige 16 juni 2008 § 151. 21 juni 2010 § 103. 28 mars 2011 § 54. 27 maj 2019 § 108. Gäller fr.o.m. 1 juli 2008. 1 juli 2010. 29 mars 2011. 1 juli 2019.