Länk till startsidan

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Avgifterna ska täcka kostnad för handläggning och tillsyn/kontroll. I handläggning ingår bland annat registrering av ärenden, remisshantering, besök på serverings-/försäljningsstället, utredningsarbete, beredning av beslutsunderlag, beslutsfattande och utfärdande av tillstånds-bevis. Avgift får tas ut i förskott. Avgift tas ut även om ansökan avslås. Avgifterna är beräknade på prisbasbeloppet för 2022, 48 300 kr, och regleras årligen efter prisbasbeloppet (PBB). Beloppet är avrundat till närmaste 25-tal kronor. Dessa avgifter gäller fr.o.m. 1 januari 2022.

Ansöknings- och tillsyns/kontrollavgifter vid försäljning av tobak, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, folköl och receptfria läkemedel

Ansöknings- och tillsyns/kontrollavgifter vid försäljning av tobak, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, folköl och receptfria läkemedel.
Ansökningsavgifter

% av PBB

Avgift

Nyansökan tobakstillstånd

20 %

9 650 kr

Ändring i tobakstillstånd

9 %

4 350 kr

Tillfälligt tobakstillstånd, t.ex. marknad eller festival

10 %

4 825 kr

Tillsyns- och kontrollavgifterTillsynsavgift tobak

8 %

3 875 kr

Tillsynsavgift tobak för restauranger med serveringstillstånd

2 %

975 kr

Tillsynsavgift e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

3 %

1 450 kr

Tillsynavgift folkölsförsäljning/folkölsservering

3 %

1 450 kr

Kontrollavgift receptfria läkemedel

3 %

1 450 kr

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper (elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, folköl och receptfria läkemedel)

Tobak + ytterligare produktgrupper

Flera produktgrupper (ej tobak)

1 %

8 %

+ 1 %

3 %

+ 1 %

475 kr

per produkt-grupp (ej tobak)

3 875 kr

+ 475 kr

per ytterligare produktgrupp

1 450 kr

+ 475 kr

per ytterligare produktgrupp

Uppföljande tillsyn med anledning av brister

2,5 %

1 200 kr