Länk till startsidan

Markföroreningar som upptäcks vid grävarbete

Denna information gäller främst då markföroreningar upptäckts vid grävarbeten när det inte är känt i förväg att området är förorenat.

Enligt miljöbalkens 10 kapitel är du som upptäcker en förorening skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten, i de flesta fall samhällsbyggnadsförvaltningen. Regeln kallas för upplysningsskyldigheten och gäller oavsett om området tidigare ansetts förorenat. Att låta bli att rapportera en förorening kan vara straffbart.

Om grävning ska ske i ett område som du vet eller misstänker är förorenat, bör du kontakta kommunen i god tid för att ta reda på om en så kallad 28 § -anmälan om saneringsåtgärder behövs. Om ingen kontakt eller anmälan skett i förväg och en förorening påträffas under arbetets gång, ska arbetet omedelbart stoppas och kontakt ska tas med kommunen. Ring direkt till berörd handläggare eller ta kontakt via kommunens kontaktcenter 0660-88 000. Kommunen avgör om en skriftlig underrättelse enligt upplysningsskyldigheten behövs och om det dessutom krävs en anmälan.

Åtgärdskrav på förorening som upptäcks vid grävarbeten

Utgångspunkten är att hela föroreningen tas bort. Vid schaktningar för ledningsdragningar och liknande krävs dock oftast inte att större mängder massor än det som planeras grävas upp ska tas bort. Normalt krävs inte heller att föroreningens utbredning i sidled ska utredas vid schaktningar för ledningsdragningar. Detta kan emellertid variera från fall till fall beroende på bland annat typ av förorening och markanvändning.

Vid påträffande av markföroreningar behöver vanligtvis en miljökontrollant med sakkunskap inom miljögeoteknik anlitas. Kontrollanten kan dels åka ut och titta på plats, dels ta markprover för analys. I vissa fall kan det vara nödvändigt med både provtagning och en riskbedömning som ska redovisas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

De massor som grävs upp ska tas om hand på ett korrekt sätt beroende på massornas egenskaper, det vill säga köras till en godkänd mottagare. Det kan röra sig om behandlingsanläggning eller deponi.

Vem ställs kraven till?

Vem kraven riktas till avgörs i det enskilda fallet. Adressat för åtgärdskraven kan till exempel vara ansvarig entreprenör, nuvarande eller tidigare verksamhetsutövare, fastighetsägare, exploatör, uppdragsgivare.

Återvinning för anläggningsarbeten

Vid grävarbeten, där överskottsmassor uppstår, finns ofta önskemål om att återvinna massorna på annan mark. Villkoren för återvinningen är att det finns ett anläggningsändamål, att avfallet är utsorterat och att inte föroreningar uppstår på den nya användningsplatsen. Detta innebär att det sällan är lämpligt att föra material från exempelvis ett industriområde till ett opåverkat område till exempel en villatomt. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram riktlinjer för hur förorenat avfall får vara och om det ska återvinnas. Tills vidare gör kommunen, utifrån riktlinjerna ovan, en bedömning i varje enskilt fall.

När du ska återvinna avfall för anläggningsändamål kan du alltså vara skyldig att göra anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det är risken för förorening vid återvinningen som avgör om tillstånd krävs eller om det räcker med anmälan.

Observera att:

  • Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen.
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk alls behövs varken anmälan eller tillstånd. Däremot kan det vara aktuellt att ansöka om strandskyddsdispens, marklov eller samråda med länsstyrelsen.