Länk till startsidan

Anmäl planerade saneringsåtgärder

Vid sanering av förorenade mark- eller vattenområden, grundvatten, sediment eller byggnader krävs en anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Din anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljö- och hälsoenheten ska kunna göra en bedömning av åtgärdens art, omfattning och miljökonsekvenser. Innehållet i anmälan får anpassas till varje typ av åtgärd, men innehållet i nedan angivna punkter kan ses som en vägledning:

 • Områdets fastighetsbeteckning och adress.
 • Administrativa uppgifter för ansvarig verksamhetsutövare/huvudman och fastighetsägare.
 • Ritning/skiss över området där de olika åtgärderna är markerade.
 • Historisk beskrivning av till exempel vilka verksamheter som funnits inom området där åtgärder planeras.
 • Beskrivning av dagens och framtida planerad markanvändning.
 • Områdesbeskrivning med geologiska och hydrologiska förutsättningar, naturvärden, recipienter i närheten, dagvattenbrunnar, dricksvattenbrunnar, ledningsgravar samt avstånd till bostadsbebyggelse.
 • Redovisning av genomförda miljötekniska undersökningar, bland annat beskrivning av föroreningarnas art och halter.
 • Riskbedömning med identifierade hälso- och miljörisker och hur riskerna behöver reduceras för att undvika skador på hälsa och miljö.
 • Riskvärdering i förekommande fall där faktorer som teknik, ekonomi, kulturvärden med mera vägs in i bedömningen.
 • Redovisning av de mätbara åtgärdsmål som ska uppnås med saneringen, till exempel till vilken halt lokaliserade föroreningar ska saneras.
 • Redovisning av hantering av förorenade massor. Vilka föroreningar finns? Om möjligt bör en beräkning av volymen förorenade massor redovisas.
 • Uppgifter om mottagare och transportör av massorna. En kontroll ska ha skett att dessa har nödvändiga tillstånd samt att de har möjlighet att ta emot massorna.
 • Beskrivning av skyddsåtgärder som förhindrar spridning av föroreningar under efterbehandlingsarbetet.
 • Beskrivning av hur eventuellt schaktvatten och eventuellt förorenat grundvatten ska hanteras, samt hur stora mängder vatten som kan förväntas.
 • Beskrivning av hur kontroller sker under saneringsarbetet (utförandekontroll) samt beskrivning av efterkontroller.
 • Beskrivning av eventuellt kontrollprogram när det krävs en uppföljning av saneringen.

Anmälan om planerade saneringsåtgärder skickas till:

Miljö- och hälsoenheten

E-post: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se 

Adress: Järnvägsgatan 6, 891 31 Örnsköldsvik