Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Sevesoanläggningar

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Verksamheter i Örnsköldsviks kommun som berörs av Sevesodirektivet samt information till allmänheten:

Kommunens ansvar

Kommunen är enligt lag skyldig att göra särskilda planer för räddningsinsatser där det finns risk för att allvarliga kemikalieolyckor kan uppstå. Räddningstjänsten i Örnsköldsvik har arbetat fram planer för dessa verksamheter

Planerna beskriver kommunens förmåga att genomföra räddningsinsats vid en eventuell händelse på de företag som berörs av Sevesolagstiftningen.

Verksamhetens ansvar

Förutom räddningstjänstens egna planer för räddningsinsatser så måste även verksamhetsutövarna vid dessa farliga verksamheter ha en egen intern plan vid räddningsinsatser.

Det finns två olika kravnivåer på anläggningarna beroende av mängden farliga kemikalier som hanteras. Verksamheter som omfattas av den högre nivån är även skyldiga att ta fram ett handlingsprogram och en säkerhetsrapport som beskriver risker och säkerhetsarbetet mer ingående. Alla verksamheter ovan omfattas av den högre nivån och bergtäckterna av den lägre.

Tillsynsansvar

Det är Länsstyrelsen som genomför tillsyn av de anläggningar i länet som omfattas av Seveso-lagstiftningen. Tillsyn görs utifrån de krav som ställs i Seveso-lagstiftningen och handlar om att granska hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar vid de berörda verksamheterna.

Tillsynen sker i samverkan med de kommunala räddningstjänsterna och miljöförvaltningarna i länet.

Även Örnsköldsviks räddningstjänst genomför tillsyn på dessa verksamheter utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE).

Mer information om säkerhetsrapporterna och anläggningarnas senaste Seveso-tillsyn hitttar du på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information om anläggningarnas senaste LSO- eller LBE-tillsyn och synpunkter på planerna, kontakta:

Håkan Wiberg

Enhetschef

Telefon: 0660-787 60

E-post: hakan.wiberg@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)