Länk till startsidan

Kemikalier inom industri

Verksamheter som hanterar kemikalier har ansvar för att förvara och hantera dem säkert. Det innebär att eventuellt spill eller läckage inte får nå dagvattenbrunnar, avlopp, vattendrag eller mark. Det här gäller även överblivna kemikalier som oftast blir farligt avfall.

De företag som tillverkar eller importerar en kemisk produkt till Sverige har ansvar för att utreda vilka hälso- och miljörisker som produkten kan medföra. Företaget har också ansvaret för att informera konsumenter om riskerna genom klassificering och märkning av produkten.

De tillverkande/importerande företaget ska också lämna säkerhetsdatablad till den som yrkesmässigt använder produkten. Där ska information om produktens farliga egenskaper, risker samt de eventuella skyddsåtgärderna tas upp.

Verksamheter som köper in och hanterar kemikalier ska i sin tur se till att säkerhetsdatabladen finns tillgängliga för den berörda personalen.

Krav på egenkontroll

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att kemikalier och farligt avfall hanteras så säkert som möjligt. Tänk på följande:

 • Ha koll på vilka kemikalier som hanteras i verksamheten. Företag som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken är skyldiga att förteckna följande uppgifter om sina kemiska produkter1 som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt:
  • Produktens namn
  • Omfattning och användning av produkten,
  • Information om produktens hälso- och miljöskadlighet
  • Produktens klassificering utifrån hälso- eller miljöfarlighet.
 • Regelbundet bedöm och dokumentera riskerna med hantering av kemikalier från hälso- och miljösynpunkt
 • Använd tekniska skyddsåtgärder och lämpliga förvaringskärl
 • Ha en tydlig ansvarsfördelning inom företaget
 • Se till att all personal som hanterar kemikalier och farligt avfall har den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner
 • Ha beredskap om olyckan är framme. Inom företaget ska det finnas en handlingsplan med rutiner för åtgärder vid en olyckssituation

Val av kemikalier: substitutions- eller produktvalsprincipen

Det är viktigt att du ställer krav på de produkter som köps in. Farliga kemiska produkter ska ersättas av mindre farliga så att risken för skador för hälsa och miljö blir så liten som möjligt. PRIO är kemikalieinspektionens verktyg med utfasnings- (de farligaste ämnena) och prioriterade riskminskningsämnen, som hjälper företag i produktvalet för att minska riskerna för hälsa och miljö från kemikalier. Mer information om PRIO finns på Kemikalieinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Anmälan till produktregistret

Kemiska produkter ska anmälas till kemikalieinspektionens produktregister av företag som tillverkar, förpackar, överlåter eller för in dem till Sverige. Detta gäller om den årliga volymen är minst 100 kg per produkt. Företaget ska också, oavsett volym, anmäla verksamheten till produktregistret. Mer information finns på Kemikalieinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Förvaring av kemikalier

Kemikalier ska förvaras i tättslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Det är inte tillåtet att låta ex. lösningsmedel dunsta av. Kemikalier som kan reagera med varandra ska förvaras frånskilda. Förvaringskärl ska väl synligt vara märkta med uppgifter om innehåll. Som regel får inte olika typer av farligt avfall blandas. Lagrings- och uppställningsplatser för flytande kemikalier och farligt avfall ska invallas.

Om en invallning används för några kärl så ska den rymma det största förvaringskärlets volym plus 10 procent av de övriga kärlens volym.

Där det finns risk för spill och stänk kan olika åtgärder vidtas. Kärl av till exempel plast eller plåt kan placeras under kranar på liggande fat och under liknande tappställen. Vid maskinarbetsplatser kan du lägga ut absorberande dukar eller mattor som kontinuerligt suger upp spill. För att samla upp ett utsläpp kan absorptionsmedel i lös vikt eller i form av mattor användas. Om inget särskilt medel finns tillgängligt kan sågspån, sand eller jord användas. Förbrukat absorptionsmedel ska i regel tas omhand som farligt avfall. Sanera snabbt! Dessa regler går främst ut på att arbeta förebyggande. Undantag från dessa krav kan göras i samråd med miljö- och hälsoenheten beroende på omständigheter i varje enskilt fall. I vissa fall kan ytterligare krav ställas, t.ex. inom särskilt känsliga områden, vattenskyddsområden eller nära vattendrag.

Utomhus

Förvaring ska ske så att spill eller läckage inte når mark, vattendrag, dagvattenbrunnar etc. Invallningen ska utformas så att den inte fylls med nederbörd. Där risk finns för påkörning ska påkörningsskydd finnas. För att undvika rostangrepp kan fat placeras på pall istället för direkt på marken.

Inomhus

Lagring får inte ske så att det finns risk för utsläpp till golvavlopp och vidare till spill- eller dagvattennätet. Förrådsrum kan fungera som invallning under förutsättning att det saknar golvavlopp och har förhöjd tröskel runt hela rummet alternativt att golvet är nedsänkt. Invallning krävs om det finns golvavlopp eller otätheter i golv. Avloppsbrunnar kan också pluggas igen helt eller tillfälligt med lock eller krage. Otätheter i golv eller väggar kan tätas. I vissa fall kan avloppet förses med en avstängningsventil som normalt hålls stängd. För cisterner som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, finns det särskilda krav2 .

Klassificering, märkning och förpackningar

De som tillverkar/importerar en kemisk produkt till Sverige har ansvar för att utreda produktens hälso- och miljörisker samt informera konsumenter om dem genom klassificering och märkning av produkten. Märkningen av kemiska produkter ska från 2017 följa kraven i CLP3 , med undantag för kvarvarande på arbetsplatser produkter märkta med gamla orangea symboler.

Det ställs vissa krav på utformning av förpackningar med farliga kemiska produkter som säljs till allmänheten. I vissa fall krävs det barnskyddande förslutning och/eller kännbar varningsmärkning för synskadade. Återförsäljare har ett delat ansvar med producenter för att dessa regler uppfylls.

De som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska även lämna säkerhetsdatablad (SDB) till den som yrkesmässigt använder produkten. SDB ska informera om produktens farliga egenskaper, risker och eventuella skyddsåtgärder. SDB ska vara skrivet på svenska för produkter som säljs i Sverige. SDB ska finnas tillgängliga för personalen som hanterar kemikalierna. Mer information finns på Kemikalieinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.