Länk till startsidan

Bekämpningsmedel och kemikalier

Bra att veta

För att skydda människor, djur och växter finns regler för hantering av bekämpningsmedel. Ett bekämpningsmedel är antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. För att sprida vissa bekämpningsmedel behöver du söka tillstånd, dispens eller göra en anmälan till kommunen. Beroende på vilka områden medlet ska användas inom gäller olika regler. Tänk på att du även behöver informera allmänheten vid yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel på allmän plats.

Det finns förbud mot spridning inom vissa områden. Växtskyddsmedel får inte användas på:

 • ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja, men som kan användas till slåtter eller bete
 • förskole- eller skolgårdar, lekplatser, parker, trädgårdar eller andra områden avsedda för rekreation som allmänheten har tillträde till
 • koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler eller liknande lokaler.

Samhällsbyggnadsnämnden får i enskilda fall ge dispens från förbuden ovan.

Tillstånd från kommunen för att sprida bekämpningsmedel yrkesmässigt krävs till exempel inom dessa områden:

 • idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdagjorda material

Observera att det gäller generell tillståndsplikt för användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. (För vattenskyddsområden som inrättas eller ändras efter den 1 januari 2018 framgår behov av tillståndsplikt för användning av växtskyddsmedel i respektive vattenskyddsföreskrift).

Anmälan ska lämnas in för spridning inom dessa områden:

 • vägområden för att förhindra spridning av invasiva arter
 • banvallar
 • andra områden som inte omfattas av förbud eller krav på tillstånd och som har en sammanhängande area över 1 000 kvm där allmänheten kan färdas fritt (detta gäller inte åkermark).

Användning i en begränsad omfattning där människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas omfattas inte av reglerna ovan. All yrkesmässig användning av bekämpningsmedel ska dokumenteras i sprutjournalen, även för preparat utan klassning.

Om kommunen vid tillsyn upptäcker att du utfört spridningen utan att ha anmält eller utan att ha tillstånd, kan det leda till en miljösanktionsavgift eller en åtalsanmälan.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.