Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Rutiner för uteserveringar i Örnsköldsvik

Uteserveringar på trottoarer, torgytor och gågator på den kommunala marken är ett trevligt inslag i vårt offentliga rum. Uteserveringarna bidrar till att Örnsköldsvik blir mer välkomnande och att staden upplevs som mer levande. Uteserveringen ska vara anpassad till stadsmiljön och i centrum ställs extra höga krav på uteserveringens utformning.

För den som planerar för en uteservering finns många faktorer att beakta. Räddningsfordon måste kunna passera. Serveringen ska vara tillgänglig för alla människor. Det måste finnas tillräckligt med utrymme för förbipasserande och möblemanget bör vara rustikt och stadsmässigt. När solen skiner på sommaren kan det behövas skugga för de som besöker uteserveringen.

Säsongen för uteserveringar varierar från år till år. Den vanligaste perioden är mellan maj och september vilket kan vara en bra riktlinje att gå efter. Under vintern beviljas inte uteserveringar med undantag för stora tillfälliga evenemang. Uteservering kan vintertid bli ett hinder för snöröjningen och tillgänglighetskraven är svåra att uppnå.

För att få använda den offentliga marken behövs polistillstånd och den ansökan görs hos polisen.

Uteserveringens möblemang och allt som ingår i uteserveringen ska rymmas inom den upplåtna ytan. I staden finns ledstråk för människor med synnedsättningar. Det är viktigt att uteserveringen inte blockerar dessa stråk då detta kan leda till problem för de som följer stråken för att hitta i staden. Det är även viktigt att inga föremål sticker ut från uteserveringen till exempel parasoller eftersom det finns risk att människor går in i dem eller att fordon kör på dem. Uteserveringen behöver inte ligga i anslutning till restaurangbyggnadens fasad men uppsikt över uteserveringen ska alltid vara möjlig.

Räddningsfordon måste kunna passera uteserveringen och för detta behövs en fri korridor på 4 meter.I det utrymmet får inte markiser eller andra utstickande föremål finnas. Uteserveringar som ligger på gågata bör inte placeras närmare korsning än 5 meter, då brandbilars svängradie är 10 meter. Om uteserveringen är placerad på en trottoar ska det finnas ca 1,8 meter kvar av trottoaren. Måttet är tilltaget för att människor ska kunna mötas obehindrat. Uteserveringen och dess möblemang ska vara tillgänglig och funktionell för alla människor. Tänk på att inte övermöblera uteserveringen.

Uteserveringen är en del av stadsmiljön och placeras direkt på den befintliga markbeläggningen. Möbler och avgränsningar (staket, inramningar) placeras också direkt på den befintliga gatumarken/markbeläggningen som då får utgöra uteserveringens golv. Det är endast på ställen där det finns stora nivåskillnader eller andra försvårande omständigheter som uppbyggnader med ett annat slags golv kan accepteras. Samhällsbyggnadsförvaltningen avgör i varje enskilt fall om annat golv än markbeläggningen kan användas. I Örnsköldsviks stad, med sin unika karaktär av gammal stad med smågatsten som markbeläggning samt gamla fasader och myckna folkliv, är helhetskaraktären extra viktig. Plan- och bygglagen ställer krav på att offentlig plats ska kunna användas av personer med funktionsnedsättning. En eventuell uppbyggnad ska därför vara tillgänglig för alla.

Storgatan och Stora Torget
I de fall där en näringsidkare beviljas en upplåtelse för uteservering på Storgatan och Stora torget och underlaget/golvet inte bedöms som tillfredställande kan kommunen erbjuda en annan teknisk lösning. För att säkerställa en god tillgänglighet på ytorna, estetik och rationell skötsel av platsen kan markbeläggningen bytas ut.

Uteserveringens avgränsning/inramning ska passa in i stadsmiljön och avgränsas med ett svart staket av kryssmodell som är genomsiktligt. Förankring i mark är inte tillåten då det på Storgatan exempelvis finns markvärme som kan skadas. Avgränsning/inramning av uteserveringen är ur ett tillgänglighetsperspektiv att föredra på grund av att det går lätt att orientera sig för persiner med funktionsnedsättning. Avgränsningen/inramningens höjd ska vara 0,90 meter och med en nedre tvärslå 0,10-0,35 meter från marken. Ingången till uteserveringen bör vara 1,10 meter bred och inramningen ska vara stabil så att den inte välter. Avgränsningen/inramningen utformas av förslagsvis smide, metall eller annat likvärdigt material som är säkert och funktionellt. Reklam på uteservering är inte tillåten, endast restaurangens namn får marknadsföras. Om serveringstillstånd ska medges på uteserveringen måste ytan vara överblickbar.

Uteserveringens möbler ska väljas så att de passar in i stadsmiljön. Campingmöbler, vita plastmöbler eller så kallade bänkbord är inte tillåtna. Möblerna ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning samt stadiga att sitta i. Tänk på att välja möbler som passar gatubeläggningen/markbeläggningen och som fungerar bra även om det finns lutningar och ojämnheter. Välj inte vita eller blänkande möbler, särskilt bord som reflekterar solljuset, då detta kan upplevas obehagligt.

Menyskyltar med uteserveringens namn får endast ställas upp inom uteserveringens avgränsade område/upplåtelseområdet. Tänk på tillgängligheten vid placeringen av menyskylten så att den inte kommer i vägen för gäster som vill besöka uteserveringen.

Parasollen ska anpassas till den omgivande utemiljön och uteserveringens förutsättningar i fråga om färg, höjd, bredd och längd samt förses med en tyngd nertill, så att de inte blåser iväg. Parasollen får inte förankras i gatumarken/markbeläggningen. På Storgatan finns exempelvis markvärme som kan skadas. Reklam är inte reklam tillåten på parasoller eller markiser, endast restaurangens namn får förekomma. Parasollen/markisen ska rymmas inom det avgränsade området som utfälld och inga delar får sticka ut utanför inramningen/avgränsningen. Väljer näringsidkaren att använda sig av markiser, får markisen inte sättas upp så att den skjuter ut över uteserveringen eller gångbanan på lägre höjd än 2,30 meter. På byggnader kan markiser anses som väsentlig fasadförändring och är då bygglovpliktiga. Parasoller ska vara ihopfällda när serveringen är stängd.

För gasolvärmare, spisar och grillar, gäller särskilda regler när det gäller hantering av brandfarlig gas samt övrig hantering av brandfarliga varor. Information om regler kring hanteringen finns att hämta på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida www.msb.se under rubriken ”brandfarlig vara” och ”Gasol i restauranger”. Tillstånd krävs i de flesta fall och tillståndsansökan ska skickas till kommunens brand- och säkerhetsavdelning.

Eld är ett trevligt inslag i vår stadsmiljö men kräver också stort ansvar av den som tänder den. Därför krävs det polistillstånd för att elda på allmän plats. I ansökan ska en ansvarig namngiven person finnas. Den som anordnar en brasa, stor som liten, har ansvar för att den inte stör eller orsakar fara för andra. En ansvarig utses som har uppsikt över eldarnas placering så att de placeras på säkra platser. Den som får ansvaret att hålla uppsikt ska därför ha den uppgiften att ansvara och bedöma riskerna, ha tillgänglig släckutrustning och släcka eldarna om det behövs. Vid olämpligt väder, till exempel blåst, bör inte brasor tändas eftersom det kan uppstå gnistbildning.

Trafik och parkavdelningen beslutar om placeringen av fyrfat och endast marshaller får användas i dem. Ändamålsenlig och säker placering krävs som tar hänsyn till tillgängligheten. Snöröjning får ej påverkas. Dessutom ska extra hänsyn tas till barn och funktionshindrade. Varken marschaller eller öppen eld får ställas direkt på gatan. För ytterligare information kontakta kommunens brand- och säkerhetsavcelning.

Här kommer en checklista för att underlätta din utformning av uteserveringen samt ansökan av upplåtelse på den offentliga marken.

 • För att få använda offentlig plats för en uteservering måste du söka tillstånd hos polisen.
 • Uteserveringen ska vara tillgänglig för alla.
 • Den vanligaste tidsperioden för uteserveringar är mellan maj och september.
 • Det ska finnas gott om plats att passera vid sidan av uteserveringen. På trottoaren ska det finnas ca 1,80 meter kvar att kunna passera på.
 • En framkomlig korridor på 4 meter ska finnas på sidan av uteserveringen för att utryckningsfordon ska kunna passera. Markiser får ej inkräkta på detta område.
 • Uteserveringens möblemang med bord, stolar, parasoller, staket och avgränsning samt annat som ska ingå i uteserveringen ska rymmas inom den upplåtna ytan för uteserveringen.
 • Uteserveringens möblemang ska vara tillgängligt och funktionellt.
 • Befintlig gatumark/ markbeläggning är uteserveringens golv.
 • Uteserveringen ska vara avgränsad/ inramad med ett genomsiktligt räcke som placeras på den befintliga gatumarken som utgör golvet. Förankring i gatumarken är inte tillåten.
 • Avgränsningen/inramningens höjd ska vara 0,90 meter och med en nedre tvärslå 0,10-0,35 meter från marken.
 • Ingången till uteserveringen bör vara 1,10 meter bred.
 • Reklam på uteserveringen är inte tillåten, endast restaurangens namn.
 • För serveringstillstånd ska uteserveringsytan vara överblickbar.
 • Uteserveringens möblemang bör inte vara vitt eller bländande. Campingmöbler eller rastplatsmöbler, där bord och bänk sitter ihop, får inte användas.
 • Menyskyltar får endast placeras inom den upplåtna ytan för uteserveringen, tänk på tillgängligheten vid placeringen.
 • Parasollen får inte förankras i gatumarken/markbeläggningen utan ska ha en tyngd nertill.
 • Markiser får inte sättas upp så att de skjuter ut över uteserveringen eller gångbanan på lägre höjd än 2,30 meter. Bygglov kan krävas för markiser, kontakta byggenheten.
 • För gasolvärmare, spisar och grillar, gäller särskilda regler när det gäller hantering av brandfarlig gas samt övrig hantering av brandfarliga varor. Tillstånd krävs.
 • För eld på allmän plats behövs polistillstånd. Varken marschaller eller öppen eld får ställas direkt på gatan.