Länk till startsidan

Avgifter för upplåtelse av allmän plats

Fastställda av kommunfullmäktige 28 februari 1983 § 51.

Med tillägg senast beslutade av kommunfullmäktige 27 juni 1988 § 152, 25 april 2000 § 61 under punkt D.

Avgifterna är uppräknade av samhällsbyggnadsförvaltningen, och gäller fr.o.m. 1 januari 2024.

Allmänna bestämmelser

När avgift tas ut för upplåtelse av allmän plats ska skälig hänsyn tas till särskilda omständigheter i det enskilda fallet, såsom rörelsens utövande under begränsad tid under året samt tid för öppethållande per dygn.

Avgiften kan reduceras med hänsyn till sociala skäl eller liknande omständigheter.

Med avgiftsklass II avses stadens centrala del och med avgiftsklass I avses den övriga delen av kommunen.

Med årsavgift avses, där inte annat sägs, avgift för en 12- månadsperiod. Årsavgift kan även utgöra grund för avgift vid upplåtelse under kortare tid varvid delning ska ske i hela tolftedelar av avgiften.

Normer för uttagande av avgifter för gatu- och torgplatser i Örnsköldsviks kommun

Avgifter för upplåtelse av allmän plats
Upplåtelsens ändamål


Avgiftsklass

Högsta avgiftsbelopp

Anmärkning

Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster och dylikt

I
II

14 185 kr/år
29 126 kr/år


Kiosker för korv

I
II

9 720 kr/år
20 161 kr/år


Kiosker för glass

I
II

7 476 kr/år
15 685 kr/år


Kiosker för korv i förening med glass

I
II

11 953 kr/år
24 649 kr/år


Kiosker för blommor, frukt, grönsaker, livsmedel, kläder, etc.

I
II

8 964 kr/år
24 649 kr/år


Tillfällig försäljning (julgransförsäljning, lotterier och dylikt)


295 kr/vecka


Gångbaneservering, restaurangverandor och friluftsserveringar


154 kr/kvm/säsong


Affischpelare och reklamtavlorLägsta avgift per tillfälle och plats 591 kr

Fasta affischpelare och reklamtavlor


5 976 kr/år

 

Rörliga affischpelare och reklamtavlor


24 141 kr/år


Övrig reklam


449 kr/kvm/år


Cirkusar Tivoli


2 835 kr/dag

Inkl. vatten och en sopcontainer. Exkl. renhållning.

Mötestält


295 kr/upplåtelse


Minigolfbanor


4 193 kr/år


Upplag, bodar, provi- soriska byggnader, byggnadsställningar, lyftkranar och dylikt


47 kr/kvm/år

Avgift uttas ej för sådana byggställningar som uppförts inom 2 m från tomtgränsen. För övrigt utgår en lägsta avgift av 500 kr per upplåtelse. Där avgiftsbelagd parkering tas i anspråk erläggs skäligt inkomstbortfall för parkeringsmätare

Torghandel
För försäljningsplats på Stora Torget, Torggatan, Storgatan, Köpmangatan och Stadshustorget utgår följande avgifter baserade på en försäljningsyta på 3 x 3 m*Aktuell schablonkostnad för el tillkommer i priset baserat på dag/mån

Torghandel


3630 kr/mån*
182 kr/dag*


Marknadshandel


266 kr/dag*

Avser försäljning på marknadsdagar

Korvvagn, matvagn eller liknande


2 541 kr/mån*
363 kr/dag*


Hel månadsavgift tas ut för varje påbörjad månad eller 30-dagarsperiod där inte annat sägs.

Avgifterna enligt denna taxa ska årligen anpassas efter förändringarna i SCBs
konsumentprisindex (oktober 1999).

Upplåtelse av allmän plats bevakas av samhällsbyggnadsförvaltningen.