Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Avgifter för upplåtelse av allmän plats

Fastställda av kommunfullmäktige 28 februari 1983 § 51.

Med tillägg senast beslutade av kommunfullmäktige 27 juni 1988 § 152, 25 april 2000 § 61 under punkt D.

Avgifterna är uppräknade av samhällsbyggnadsförvaltningen, och gäller fr.o.m. 1 januari 2019.

Allmänna bestämmelser

När avgift tas ut för upplåtelse av allmän plats ska skälig hänsyn tas till särskilda omständigheter i det enskilda fallet, såsom rörelsens utövande under begränsad tid under året samt tid för öppethållande per dygn. Avgiften kan reduceras med hänsyn till sociala skäl eller liknande omständigheter. Med avgiftsklass II avses stadens centrala del och med avgiftsklass I avses den övriga delen av kommunen. Med årsavgift avses, där inte annat sägs, avgift för en 12- månadsperiod. Årsavgift kan även utgöra grund för avgift vid upplåtelse under kortare tid varvid delning ska ske i hela tolftedelar av avgiften.

Normer för uttagande av avgifter för gatu- och torgplatser i Örnsköldsviks kommun

Normer för uttagande av avgifter för gatu- och torgplatser i Örnsköldsviks kommun

Upplåtelsens ändamål

Avgiftsklass

Högsta avgiftsbelopp

Anmärkning

Försäljningsändamål
Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster och dylikt

I
II

11 680 kr/år
23 990 kr/år


Kiosker för korv

I
II

8 000 kr/år
16 610 kr/år


Kiosker för glass

I
II

6 150 kr/år
12 920 kr/år


Kiosker för korv i förening med glass

I
II

9 840 kr/år
20 300 kr/år


Kiosker för blommor, frukt, grönsaker, livsmedel, kläder, etc.

I
II

7 380 kr/år
20 300 kr/år


Tillfällig försäljning (julgransförsäljning, lotterier och dylikt)


240 kr/vecka


Gångbaneservering, restaurangverandor och friluftsserveringar


120 kr/kvm/säsong


Annat merkantilt ändamål
Affischpelare och reklamtavlor fasta


4 930 kr/år

Lägsta avgift per tillfälle och plats 490 kr

Affischpelare och reklamtavlor rörliga


19 880 kr/år

Lägsta avgift per tillfälle och plats 490 kr

Övrig reklam


370 kr/kvm/år

Lägsta avgift per tillfälle och plats 490 kr

Övriga ändamål
Cirkusar Tivoli


2 340 kr/dag

Inkl. vatten och en sopcontainer. Exkl. renhållning.

Mötestält


240 kr/upplåtelse


Minigolfbanor


3 450 kr/år


Upplag, bodar, provisoriska byggnader, byggnadsställningar, lyftkranar och dylikt


40 kr/kvm/år

Avgift uttas ej för sådana byggnadställningar som uppförts inom 2 m från tomtgränsen. För övrigt utgår en lägsta avgift av 480 kr per upplåtelse. Där avgiftsbelagd parkering ianspråktas erläggs skäligt inkomstbortfall för parkeringsmätare

Torghandel

För försäljningsplats på Stora Torget, Torggatan,
Storgatan och Stadshustorget gäller följande avgifter baserade på en försäljningsyta på 3 x 3 m


5 320 kr/år
3 540 kr/6 mån
520 kr/mån

Avser försäljning på torgdagar

Fasta saluplatser torghandel


1 780 kr/år
1 170 kr/6 mån

Avser försäljning på marknadsdagar

Tillfällig saluplats torghandel


520 kr/mån
70kr/dag

Avser försäljning på torgdagar

Tillfällig saluplats marknadshandel


220 kr/dag

Avser försäljning på marknadsdagar

Korvvagnar eller liknande


10 630 kr/år
7 090 kr/6 mån
1 030 kr/mån
150 kr/dag


Hel månadsavgift tas ut för varje påbörjad månad eller 30-dagarsperiod där inte annat sägs.

Avgifterna enligt denna taxa ska årligen anpassas efter förändringarna i SCBs
konsumentprisindex (oktober 1999).

Upplåtelse av allmän plats bevakas av samhällsbyggnadsförvaltningen.