Länk till startsidan

Bra att veta i samband med köp och försäljning av mark

Här presenteras några begrepp som är bra att känna till i samband med köp av industri- eller handelstomt.

Avsiktsförklaring

En avsiktsförklaring kan föregå markanvisning när byggherren vill ha preliminära besked om till exempel fördelning av exploateringskostnader och vem som står risken vid så kallad förgävesplanering. En avsiktsförklaring kan också ge en byggherre möjlighet att delta i kommunens arbete i tidiga planeringsskeden.

Reservationsavtal

I ett reservationsavtal regleras byggherrens rätt att under en begränsad tid arbeta med förutsättningarna för ny bebyggelse inom ett reserverat område. Reservationsavtalet fullföljs genom ett markanvisningsavtal, försäljning eller tomträttsupplåtelse. Byggherren betalar en avgift för reserverad tid. Vid köp av markområdet ska betald avgift tillgodoräknas byggherren vid debitering av köpeskillingen. I annat fall tillfaller avgiften kommunen och byggherren kan inte ställa krav på återbetalning. Om markanvisningsavtal inte tecknas innan utgången av reservationstiden anses den förverkad i det fall en förlängning av reservationen inte skett.

För villkor om förlängning eller återtagande av reservationsavtal, se nedan markanvisningsavtal.

Ett reservationsavtal är tidsbegränsat till maximalt två år. I särskilda fall kan undantag göras och längre tid medges, vilket särskilt ska motiveras i reservationsavtalet. Reservation av mark fullföljs genom ett markanvisningsavtal under reservationstiden.

Reservationsavtalet syftar till att ge byggherren möjlighet att utreda förutsättningarna, ta fram bygglovhandlingar samt investerings- och driftskalkyler för projektet. I detta arbete ingår dessutom att i samarbete med kommunen utforma det markanvisningsavtal som detta reservationsavtal kan övergå till i nästa skede.

Markanvisningsavtal

Markanvisningsavtal tecknas när det finns en antagen eller laga kraft vunnen detaljplan och förutsättningarna för projektet är klara gällande bland annat innehåll, storlek, tekniska förutsättningar och markpris. I markanvisningsavtalet redovisas alla kända förutsättningar för projektets genomförande och för den slutliga överlåtelsen.

Markanvisningsavtalet beslutas av kommunfullmäktige eller på delegation beroende på köpeskillingens totala belopp. Normalt säljer kommunen den mark som anvisats, men även upplåtelse med tomträtt kan bli aktuell om det finns särskilda skäl för det. Det kan vara ett önskemål från kommunens sida eller från byggherrens sida att tomträtt ska upplåtas och detta beslutas av kommunen från fall till fall.

En förlängning av markanvisning kan medges av kommunstyrelsen under vissa förutsättningar. En förutsättning för förlängning är att byggherren aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror på byggherren.

Kommunen ska ha rätt att återta en markanvisning under den angivna perioden om byggherren uppenbart inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen. Återtagen markanvisning ska inte ge byggherren rätt till ersättning.

Marköverlåtelse

När byggherren visat att villkoren i reservationsavtalet alternativt markanvisningsavtalet är uppfyllda, bygglov beviljats och byggnadsarbeten har påbörjats överlåts markområdet. Vid försäljning av mark för verksamheter och småhus ställs normalt krav på att byggnader och anläggningar uppförs i enlighet med erhållet bygglov inom två år från köpeavtalets upprättande. Fullgörs inte denna byggnadsskyldighet ska köparen betala ett vite till kommunen som reglerats i både markanvisnings- och marköverlåtelseavtalet. Vitesbeloppet bestäms utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.