Du är här:

Vanliga frågor om ventilationskontroll

Klicka på en fråga för att läsa svaret:

För ventilationssystem gäller att man kontrollerar att ventilationen fungerar som det var tänkt när den byggdes. Man ska observera att en genomförd kontroll inte automatisk betyder detsamma som att allt är bra med husets inomhusmiljö. Kontrollen är till för att se och få uppfattning om hur pass bra ventilationen är i en fastighet. En dålig fungerande ventilationsanläggning medför ökade energikostnader samt försämrad hälsomiljö. Forskning visar att mer och bättre inomhusluft gör på en arbetsplats oss ca 8 % mer produktiva.

Bara sakkunniga och yrkesmässiga kontrollanter som är godkända och har behörighetsnivå på riksnivå. Se vilka på Boverkets hemsida där man söker på "Hitta certifierade personer".

Hos i första hand fastighetsägaren eller hos bygg- och miljöavdelningen, Örnsköldsviks kommun. Hyresvärden har skyldighet att sätta upp information i trapphuset eller på annan väl synlig plats i fastigheten om genomförd ventilationskontroll.

Samhällsbyggnadsnämnden kan kräva av hyresvärden att han eller hon åtgärdar bristerna. Om inget sker då kan nämnden besluta om vite för att få hyresvärden att genomföra åtgärderna. Är det allvarliga brister kan man vända sig till miljö- och hälsoenheten. Allvarliga brister kan nämligen klassas som "olägenhet för människors hälsa".

Vänd dig till byggenheten på bygg- och miljöenheten och begär att få ta del av protokollet.

Sidan uppdaterades

2020-02-10

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

OVK