Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Frågor och svar om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsvik

Svar: Ett verksamhetsområde är ett geografiskt avgränsat område där kommunfullmäktige beslutat att en eller flera allmänna vattentjänster ska tillhandahållas. De allmänna vattentjänsterna är vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.

Svar: Det innebär som fastighetsägare att Miva som är kommunens VA-huvudman tar ansvar för att ett dricksvatten av god kvalitet levereras till dig och att ditt avlopp omhändertas och renas på ett miljöriktigt sätt. Kommunen är skyldig att förse samtliga inom verksamhetsområdet med vatten och avlopp och som fastighetsägare är du skyldig att betala avgifter för vatten och avlopp.

Svar: Du behöver ansluta till kommunalt avlopp och betala anläggningsavgift för spillvatten även om du har en fungerande avloppslösning. Rättspraxis visar att fastighetens avloppshantering inte går att lösa bättre via en enskild anläggning än en allmän VA-anläggning.

Svar: Om du har en väl fungerande dricksvattenbrunn och genom provtagning kan visa att ditt dricksvatten har god kvalitet behöver du i vissa fall inte ansluta till kommunalt vatten eller betala anläggningsavgift för vatten.

Svar: Om anläggningen är yngre än 10 år, vid tidpunkten då fastigheten ansluts, kan du få ersättning under förutsättning att den godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick. För fastställande av ersättningens storlek tillämpas rak avskrivning om 10 år mot vidimerad anläggningskostnad. Om fastighetsägaren, innan avloppsanläggningen anlades, fått kännedom om att fastigheten kommer att ingå i ett nytt verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.

Svar: I de fall där utbyggnad av allmän VA-försörjning sker inom relativt kort tid finns utrymme att i varje enskilt fall se över olika lösningar. För det enskilda avloppet kan enklare lösningar accepteras under kortare perioder. Vatten kan eventuellt lösas gemensamt i ett område, alternativt behöver fastighetsägaren själv lösa dricksvattnet inom fastigheten. Eftersom förutsättningarna kan variera så är det säkrast att ta kontakt med miljö- och hälsoenhet innan ni går vidare i era funderingar.

Vi vill vara tydliga med informationen för att underlätta för boende och eventuellt kommande fastighetsägare genom att berätta om kommunens planer. Utbyggnaden kan starta redan om några år så fort alla beslut är fattade, vilket innebär att vissa områden kan få kommunalt vatten och avlopp inom några år. Innan ytterligare utredningar kan vi inte säga vilket område som rangordnas först.

Svar: Anslutningskostnaden kommer att behöva justeras uppåt i flera omgångar för att täcka kostnaderna i kommande utbyggnadsområden. Förslaget till 2021 års taxa innebär en första höjning med cirka 17 procent för anslutning till vatten och avlopp. Den slutliga avgiftens storlek beslutas i kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterades

2020-10-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00

Epost
Skicka e-post

Telefontid
Måndag 15:00-16:30
Tisdag-fredag 10:00-11:30

Anders Lundström
Miljöinspektör
(Tjänstledig 25%)