Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Utbyggnad av det kommunala VA-nätet i Örnsköldsvik

Här hittar du information om vilka områden som kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Varför bygger vi ut kommunalt va?

I Örnsköldsvik har allt fler på senare år bosatt sig i attraktiva kust- och sjönära lägen och fritidshus har ersatts av året-runt bostäder. Det ställer ökade krav på reningen av avloppsvattnet och en säker tillgång till dricksvatten. De enskilda avloppslösningarna räcker inte alltid till för att ta hand om den mängd avloppsvatten som permanentboende innebär och flera områden har behov av en hållbar va-lösning för framtiden

Att ersätta enskilda avlopp innebär mindre utsläpp i naturen som kan förorena grundvattnet eller som leder till övergödning av vattendrag. I havsnära områden kan kommunalt va minska risken för att vattenbrunnar sinar eller saltvatten från havet tränger in i brunnarna. Kommunalt va möjliggör hållbart boende i dessa områden.

Bakgrund och lagkrav

Kommunen är enligt vattentjänstlagen skyldig att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang.

Örnsköldsviks kommun har tagit fram en långsiktig plan för hantering av dricksvatten och avlopp i kommunen (VA-plan), för att på bästa sätt skapa en fungerande och hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen. I planen identifierades åtta områden som var i behov av kommunalt vatten och avlopp: Backsjöänget, Fjärdänget/Idbyn, Gullvik, Hornön, Högbyn, Måle, Nyänget/Paddal och Nötbolandet.

Den 30 november 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om en prioriteringsordning för de tre områden som bedöms ha störst behov av kommunalt vatten och avlopp.

Hur prioriteras områden?

Under 2018 genomförde kommunen tillsammans med Miva undersökningar för att avgöra om det finns krav på att bygga ut vatten och avlopp enligt lagstiftningen samt i vilka områden behovet är störst och där va-nätet bör byggas ut först. Det här är de kriterier som använts för prioritering av områden:

  • Hälsa (Närhet till skyddsområde för dricksvattentäkt och friluftsbadplats, dricksvatten i enskilda vattenbrunnar.)
  • Miljö (Ekologisk status på recipienten och övergödningsproblem, närhet till känslig recipient och status på enskilda avloppsanläggningar.)
  • Möjlighet till VA-utbyggnad (Kapacitet på befintlig allmän VA-anläggning, närhet till allmän VA-anläggning, utbyggnadskostnad och samordningsmöjligheter.)
  • Bebyggelseutveckling (Utpekade områden för bebyggelse enligt översiktsplan, detaljplaner och förfrågningar om bygglov.)

Tidplan

Planen är att utbyggnaden påbörjas i Nyänget/Paddal i 2022, i Fjärdänget/Idbyn 2025 och i Gullvik 2028. Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras. Utbyggnaden av alla åtta områden som finns i va-planen beräknas ta cirka 25–30 år.

Innan utbyggnaden kan påbörjas i respektive område kommer beslut fattas om utökande av verksamhetsområde för kommunalt va, där det framgår vilka vattentjänster som ska byggas ut och vilka fastigheter som omfattas.

För dig med fastighet inom prioriterade områden

Äger du en fastighet i ett av de bebyggelseområden som kommunen identifierat för utbyggnad kommer du att behöva ansluta dig till den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen och betala anslutningsavgift. Anslutningsavgiften är en engångskostnad för anslutning till kommunens va-nät.

Kommunen ansvarar för va-ledningarna fram till tomtgräns. Kostnader för ledningsdragning inne på fastigheten står fastighetsägaren för. När kommunen byggt sina ledningar kan du som fastighetsägare ta hjälp av en entreprenör för arbetet på din egen tomt.

I områden där förutsättningar för självfall för avlopp inte finns behöver fastighetsägaren installera ett LTA-system (lätt tryckavlopp) med fastighetspumpstation på fastigheten.

Inför va-utbyggnad i ett område kommer berörda fastighetsägare få information i god tid om vad det innebär att ansluta till kommunalt va och om LTA är aktuellt för ditt område.  

Relaterade dokument

VA- policy för Örnsköldsviks kommunPDF

VA- strategi för Örnsköldsviks kommunPDF

VA- riktlinjer för Örnsköldsviks kommunPDF

Kontakt

Frågor om ditt enskilda vatten- och avloppssystem
Anders Lundström, miljöinspektör, Örnsköldsviks kommun
0660-88728

Frågor om va-planen, politiska beslut och tidplan
Mattias Morin, samhällsplanerare,Örnsköldsviks kommun
0660-88954

Praktiska frågor om utbyggnad, anslutning och kostnader
Mivas, kundservice
0660‑330 400
info@miva.se
Öppettider: vardagar 9–15 (lunch 11.30–12.30)

Kontaktcenter
0660-880 00

Frågor och svar om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsviköppnas i nytt fönster

På Mivas webbplats kan du läsa mer om hur du ansluter dig till det kommunala vatten- eller avloppsnätet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2020-11-30

Sidansvarig: