Du är här:

Frågor och svar om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsvik

Svar: Ja, om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet måste du ansluta den till det kommunala nätet. Det är behovet av allmänt vatten och avlopp som styr. Men om du har en väl fungerande dricksvattenbrunn med god kvalitet och det kan bevisas så behöver du inte ansluta till kommunalt vatten.

Svar: Det innebär som fastighetsägare att Miva som är kommunens VA-huvudman tar ansvar för att ett dricksvatten av god kvalitet levereras till dig och att ditt avlopp omhändertas och renas på ett miljöriktigt sätt. Kommunen är skyldig att förse samtliga inom verksamhetsområdet med vatten och avlopp och som fastighetsägare är du skyldig att betala avgifter för vatten och avlopp.

Svar: Om anläggningen är yngre än 10 år, vid tidpunkten då fastigheten ansluts, kan du få ersättning under förutsättning att den godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Ersättningen utgår från anläggningens art, ålder och skick. För fastställande av ersättningens storlek tillämpas rak avskrivning om 10 år mot vidimerad anläggningskostnad. Om fastighetsägaren, innan avloppsanläggningen anlades, fått kännedom om att fastigheten kommer att ingå i ett nytt verksamhetsområde har fastighetsägaren ingen rätt till ersättning.

Svar: Om du har en väl fungerande dricksvattenbrunn med god kvalitet så behöver du inte ansluta till kommunalt vatten. Däremot om du har en fastighet i ett område som identifierats som paragraf 6-område kommer du att behöva ansluta ditt avlopp.

Svar: I de fall där utbyggnad av allmän VA-försörjning sker inom relativt kort tid finns utrymme att i varje enskilt fall se över olika lösningar. För det enskilda avloppet kan enklare lösningar accepteras under kortare perioder. Vatten kan eventuellt lösas gemensamt i ett område, alternativt behöver fastighetsägaren själv lösa dricksvattnet inom fastigheten. Eftersom förutsättningarna kan variera så är det säkrast att ta kontakt med miljö- och hälsoenhet innan ni går vidare i era funderingar.

Svar: Ett verksamhetsområde är ett geografiskt avgränsat område där kommunfullmäktige beslutat att en eller flera allmänna vattentjänster ska tillhandahållas. De allmänna vattentjänsterna är vatten, spillvatten (avlopp) och dagvatten.

Vi vill vara tydliga med informationen för att underlätta för boende och eventuellt kommande fastighetsägare genom att berätta om kommunens planer. Utbyggnaden kan starta redan om några år så fort alla beslut är fattade, vilket innebär att vissa områden kan få kommunalt vatten och avlopp inom några år. Innan ytterligare utredningar kan vi inte säga vilket område som rangordnas först.

Svar: Idag är anslutningskostnaden för vatten och avlopp 106 000 kr inklusive moms. Sannolikt behöver avgiften i framtiden justeras uppåt för att täcka kostnaderna i kommande utbyggnadsområden. Avgiftens storlek beslutas i kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterades

2019-03-07

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Telefontid
Måndag 15:00-16:30
Tisdag-fredag 10:00-11:30

Anders Lundström
Miljöinspektör