Slamtömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och hälsoenhet ansvarar för att utifrån miljöbalken, tillhörande lagstiftning och renhållningsordningen i Örnsköldsviks kommun pröva ansökningar om dispenser och tillstånd.

Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) är Örnsköldsviks kommuns renhållare och ansvarar för slamtömningen av enskilda brunnar i kommunen. De har också det ekonomiska ansvaret för denna verksamhet. Har du frågor om slamtömningen eller din faktura kontaktar du Miva på 0660 - 330 400.

Förlängt tömningsintervall

Normalt utförs slamtömning en gång per år vid permanentboende och en gång vartannat år vid fritidsboende. Man kan få förlängt tömningsintervall för en avloppsanläggning om den uppfyller gällande funktionskrav och belastningen på anläggnigen är låg.

Ansökan ska göras senast den 31 mars för att en eventuell ändring av tömningsintervallet ska gälla från det år ansökan lämnats in.

Funktionskraven för en avloppsanläggning med ansluten WC är följande:

  • Avloppsanläggningen ska ha tillstånd enligt miljöbalken.
  • Slamavskiljaren är typgodkänd av så kallad trekammarmodell med en våtvolym om minst 2m³.
  • Slamavskiljaren är tät, försedd med ett så kallat T-rör och dräneringsvatten får inte ledas in i slamavskiljaren.
  • Det ska finnas rening efter slamavskiljaren, till exempel infiltration eller markbädd (inte stenkista).
  • Anläggningen ska uppfylla kraven för normal skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd.

Sluten tank

Går avloppet till en sluten tank får man ringa Miva (kundtjänst 0660 - 330 400) och beställa tömning eller be att få ingå i det på förhand bestämda tömningsintervallet. Fördelen med att ingå i den ordinarie tömningsturen är att man slipper den extra utkörningsavgiften som tillkommer om man beställer en budad tömning.

Avgift enlig taxa

Avgift för handläggning (prövning) av ärendet kommer att debiteras sökanden utifrån den taxa kommunfullmäktige fastställt. Debiteringen sker utifrån nerlagd handläggningstid. Avgift tas ut även om ansökan avslås.

Här kan du ta del av aktuella avgifterPDF

Sidan uppdaterades

2019-08-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Anders Lundström
Miljöinspektör
(Tjänstledig 60%)

Marie Grundström

Miljöinspektör

Lena Hörnlund
Miljöinspektör

Caroline Edlund
Miljöinspektör
----------------------------------Telefontider
Måndag kl. 15:00-16:30
Tisdag-Fredag kl. 10:00-11:30