Du är här:

Dagvatten

Det finns ingen entydlig definition på dagvatten i svensk lagstiftning. Vanligtvis menas att dagvatten är regn- och smältvatten från snö och is som avrinner från hårdgjorda ytor som tak, vägar, parkeringsplatser och dylikt (Mark- och miljööverdomstolen). I vattentjänstlagen står att dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten.

Dagvattenpolicy och dagvattenstrategi

I september 2018 antog kommunfullmäktige en dagvattenpolicy och dagvattenstartegi som Örnsköldsviks kommun tillsammans med Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (MIVA) arbetat fram och beskriver hur dagvatten ska hanteras i kommunen. Dokumenten ska användas som underlag för hur dagvatten ska hanteras i detaljplaner, planprogram och översiktplaner, vid bygglov, övriga byggnationer, vägar, parkeringsplatser, ombyggnad av dagvattennätet, samt översyn av nuvarande dagvattenhantering i kommunen.

Här kan du läsa dagvattenpolicyn.PDF

Här kan du läsa dagvattenstrategin.PDF

Samråd

Under perioden 4 juli - 4 september 2017 fanns dokumenten ute för samråd där det var möjligt att lämna synpunkter på dagvattenpolicyn och dagvattenstrategin.

Sidan uppdaterades

2019-03-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Katrina Mähler
Miljöinspektör

Ann-Charlotte Edholm
Utredningsingenjör
0660-884 00Skicka e-post

Roger Larsson
Markingenjör
0660-886 22Skicka e-post

Lars Byström
Miva
0660-33 04 19
Skicka e-post