Process och tidplan

Arbetet med att ta fram ett planförslag för den fördjupade översiktsplanen samordnas vid kommunledningsförvaltningen av tillväxtavdelningens mark- och planeringsenhet. Processen att ta fram en översiktsplan är reglerad i plan- och bygglagenlänk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige antog den 27 april 2020 (KF § 64) den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort. Nu finns det möjlighet att överklaga beslutet under tre veckor. Efter att överklagandetiden har gått ut vinner översiktsplanen laga kraft.

På Boverkets webbplats finns mer information om hur det går till när en översiktsplan tas framlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Delaktighet och insyn i planprocessen

När kommunen upprättar eller ändrar en översiktsplan ska det samrådas med bland andra läns­styrelsen och grannkommuner med flera. Kommuninvånarna ska också ges chansen att säga sin mening. Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort genomförs dialoger och samråd vid flera tillfällen.

Tidig dialog

I november 2016 och januari 2017 hölls en tidig medborgardialog genom fem workshopar. Syftet var att samla in synpunkter om centralortens framtida utveckling och informera om att en fördjupad översiktsplan tas fram. Workshoparna riktade sig till allmänhet, föreningar, tjänstepersoner, politiker, myndigheter och näringsliv. Fokus för workshoparna var behovet av utveckling i centralorten på 20 års sikt inom följande områden: bostäder, fritid och nöje, infrastruktur och trafik samt näringsliv och handel.

Analysen av de insamlade synpunkterna har utgjort ett underlag för framtagandet av den fördjupade översiktsplanen.

Nedan hittar du analysen från workshoparna:

Analys av tidig medborgardialog gällande den fördjupade översiktsplanen för centralorten Örnsköldsvik. Workshops genomförda höst 2016 och vår 2017PDF

Samråd

Mellan den 7 september och den 7 november 2018 fanns det möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort. Samrådshandlingen bestod av förslag till fördjupad översiktsplan, digitala markanvändnings- och hänsynskartor, samt en miljökonsekvensbeskrivning.

Inkomna synpunkter redovisas i sin helhet och kommenteras av kommunen i en samrådsredogörelse som finns tillgänglig på projekthemsidanlänk till annan webbplats.

Hur har samrådet gått till?

Ett öppet samrådsmöte hölls i stadshuset Kronan 23 september 2018. Under mötet presenterades förslaget och allmänheten hade möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till kommunens representanter.

Kommunen har även samrått med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner. Tillfälle till samråd har också funnits för andra myndigheter, föreningar och enskilda medborgare.

Under hela samrådstiden har planförslaget gått att ta del av på projekthemsidanlänk till annan webbplats, i Stadshuset och på Arkenbiblioteket. Synpunkter har kunnat lämnas via ett formulär på Stadshuset eller via ett webbformulär, samt via e-post och post.

Utställning

Mellan den 1 april och den 1 juni 2019 fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort. Det är nu inte längre möjligt att lämna formella synpunkter på planhandlingarna.

Utställningshandlingen bestod av förslag till fördjupad översiktsplan, digitala markanvändnings- och hänsynskartor, en miljökonsekvensbeskrivning, samt samrådsredogörelse.

Kommunledningsförvaltningen arbetar nu med att sammanställa inkomna synpunkter på planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen i ett särskilt utlåtande. I utlåtandet redogör kommunen för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till.

Hur har utställningen gått till?

Kommunen ska efter samråd ställa ut planförslaget under minst två månader enligt plan- och bygglagen. Utställningshandlingen har skickats till länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner. Tillfälle att yttra sig har också funnits för andra myndigheter, föreningar och enskilda medborgare.

Under hela utställningstiden har planförslaget gått att ta del av på projekthemsidanlänk till annan webbplats, i Stadshuset och på Arkenbiblioteket. Synpunkter har kunnat lämnas via ett formulär på Stadshuset eller via ett webbformulär, samt via e-post och post.

Antagande

Efter utställningen har kommunen sammanställt inkomna synpunkter på planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen i ett särskilt utlåtande och redogör där för de eventuella ändringar i planen som synpunkterna har lett till.

Kommunfullmäktige antog den 27 april 2020 (KF § 64) den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort.

Sidan uppdaterades

2020-06-05

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Andreas Grennborg
Översiktsplanerare
0660-883 09
Skicka e-post