Du är här:

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Planen ska ge tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande för detaljplanering och lovgivning som rör byggande eller annan mark- och vattenanvändning. Varje kommunal nämnd, förvaltning och bolag har ansvar för att beslut och arbete sker i enlighet med översiktsplanens mål och inriktningar. Översiktsplanen fungerar också som ett instrument vid kommunens medverkan i den nationella och regionala utvecklings- och transportplaneringen, samt när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Läs mer om översiktsplanens syfte, innehåll och process på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny kommunomfattande översiktsplan tas fram 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt styrande dokument som visar hur kommunen vill styra bebyggelseutvecklingen och förvalta mark-och vattenresurser på lång sikt. Den nya översiktsplanen utgår från den vision som har antagits ”Vi bygger bäst tillsammans”. Den nya översiktsplanen är planerad att antas 2023/2024, fram till dess gäller den befintliga översiktsplanen.

Dina synpunkter är viktiga 

Under 2020 arbetar kommunen med att på olika sätt samla in synpunkter, tankar, idéer och lokal kunskap från invånare i kommunen och andra berörda i ett tidigt skede - allt för att få ett så bra underlag som möjligt till arbetet med det nya planförslaget.

Planerade dialogträffar under sommaren och hösten 2020

  • Ulvön: 15/8 klockan 12:00-14:45, Hamngatan, vid kajen nedanför Ulvö hotell

Ställ frågor, diskutera och tycka till om Örnsköldsviks kust och skärgård och dess långsiktiga utveckling.

  • Bjästa:9/9 klockan 15:00-19:00, Bjästa ishall, entrébyggnaden
  • Husum: 16/9 klockan 15:00-19:00, Husumgården
  • Björna: 23/9 klockan 15:00-19:00, Björna idrottshall, cafeterian
  • Bredbyn: 30/9 klockan 15:00-19:00, Bredbyns Gästgiveri

Ställ frågor, tyck till om och diskutera den långsiktiga utvecklingen av Örnsköldsviks serviceorter med omland. Kort information om översiktsplanering och Landsbygdsstrategin klockan 16:00 respektive klockan 18:00. Vid tillfällena finns det också möjlighet att lämna synpunkter på revideringen av Landsbygdsstrategin.

  • Stadshuset Kronan: 8/10 klockan 16:00-19:00, Järnvägsgatan 6, plan 1
  • Stadshuset Kronan: 17/10: klockan 10:00-13:00, Järnvägsgatan 6, plan 1
  • Stadshuset Kronan: 19/10: klockan 16:00-19:00, Järnvägsgatan 6, plan 1

Ställ frågor, tyck till och diskutera Örnsköldsviks kommuns långsiktiga utveckling. Kort information om översiktsplanering klockan 16:30 respektive klockan 18:00 för tillfällena den 8 och 19 oktober. Den 17 oktober dras kort information om översiktsplanering klockan 10:30 respektive klockan 12:00.

Via formuläret nedan kan du redan nu lämna synpunkter digitalt kring Örnsköldsviks långsiktiga utveckling, avseende mark- och vattenanvändning i kommunen och hur du anser att platser i kommunen kan utvecklas eller bevaras, med hänsyn till exempelvis bostäder, friluftsområden eller kommunikation och infrastruktur.  

Lämna dina synpunkter här.  

Kommunomfattande översiktsplan 2012

Kommunfullmäktige antog den 17 december 2012 en kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Laga kraft 16 mars 2015.

Fördjupningar och tematiska tillägg till översiktsplanen

Redovisning av de fördjupningar och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen som antagits av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun.

Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort

Kommunfullmäktige antog den 27 april 2020 den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort. Planen har ännu inte vunnit laga kraft.

Läs mer om den fördjupade översiktplanen för Örnsköldsviks centralort här.

Sidan uppdaterades

2020-09-24

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Vanja Östman
Tillväxtchef
0660 - 886 82
Skicka e-post

Emma Teglund
Översiktsplanerare
0660 - 888 44
Skicka e-post

Andreas Grennborg
Översiktsplanerare
0660 - 883 09
Skicka e-post