Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Översiktsplan

Ny kommunomfattande översiktsplan tas fram 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt styrande dokument som visar hur kommunen vill styra bebyggelseutvecklingen och förvalta mark-och vattenresurser på lång sikt. Den nya översiktsplanen utgår från den vision som har antagits ”Vi bygger bäst tillsammans”. Den nya översiktsplanen är planerad att antas 2023/2024, fram till dess gäller den befintliga översiktsplanen.

Dina synpunkter är viktiga

Örnsköldsviks kommun arbetar med att samla in synpunkter, tankar och lokal kunskap från invånare i kommunen och andra berörda i ett tidigt skede - allt för att få ett så bra underlag som möjligt till arbetet med nya översiktsplanen. Invånare och andra berörda besitter lokal kunskap som är av värde för kommunens långsiktiga utveckling och dessa synpunkter kommer därför fungera som underlag till den nya översiktsplanen. Hösten 2020 genomfördes ett antal dialogträffar på flertalet platser i kommunen, serviceorter, servicepunkt Ulvön samt i stadshuset Kronan.

Om du missat dessa dialogträffar så finns det möjlighet att lämna synpunkter digitalt, både via e-post och karta.

Lämna dina synpunkter på nya översiktsplanen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanställning synpunkter dialogträffar
Här kan du ta del av sammanfattningar från dialogträffarna som genomförts hösten 2020. Synpunkterna som inkommit digitalt presenteras senare.

Sammanfattning synpunkter dialogträff BredbynPDF
Sammanfattning synpunkter dialogträff BjästaPDF
Sammanfattning synpunkter dialogträff BjörnaPDF
Sammanfattning synpunkter dialogträff HusumPDF
Sammanfattning synpunkter dialogträff UlvönPDF

Sammanfattning synpunkter dialogträff stadshuset KronanPDF

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange såväl en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Planen ska ge tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är vägledande för detaljplanering och lovgivning som rör byggande eller annan mark- och vattenanvändning. Varje kommunal nämnd, förvaltning och bolag har ansvar för att beslut och arbete sker i enlighet med översiktsplanens mål och inriktningar. Översiktsplanen fungerar också som ett instrument vid kommunens medverkan i den nationella och regionala utvecklings- och transportplaneringen, samt när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Läs mer om översiktsplanens syfte, innehåll och process på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunomfattande översiktsplan 2012

Kommunfullmäktige antog den 17 december 2012 en kommunomfattande översiktsplan för Örnsköldsviks kommun. Laga kraft 16 mars 2015.

Fördjupningar och tematiska tillägg till översiktsplanen

Redovisning av de fördjupningar och tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen som antagits av kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun.

Fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort

Kommunfullmäktige antog den 27 april 2020 den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort. Planen har ännu inte vunnit laga kraft.

Läs mer om den fördjupade översiktplanen för Örnsköldsviks centralort här.

Sidan uppdaterades

2021-01-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mattias Morin
Samhällsplanerare
Skicka e-post

Emma Teglund
Översiktsplanerare
0660 - 888 44
Skicka e-post

Joakim Byström
Samhällspalnerare
Skicka e-post