Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Detaljplaneprocessen

Detaljplaneprocessen

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat standardförfarande eller enkelt förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Om det är möjligt bör kommunen handlägga ett förslag till detaljplan med standardförfarandet. (prop. 2013/14:126, sida 74)

Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras av plan- och bygglagens femte kapitel.

Bildspel som beskriver detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/guider/hur-en-detaljplan-tas-fram/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Planbesked

Den som har tänkt göra något som kräver att en ny detaljplan tas fram kan begära ett planbesked. Detsamma gäller om en gällande detaljplan behöver ändras eller upphävas.

Meningen med planbeskedet är att man ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om kommunen är beredd att börja ett planarbete och i så fall när.

En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av de åtgärder man vill göra och en karta som visar området det gäller. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat. Beskedet ska ges inom fyra månader om man inte kommer överens om något annat.

Blankett för ansökan om planbesked hittar du till höger här på sidan. Vänd dig till Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information om planbesked. Kontaktuppgifter hittar du till höger här på sidan.

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.

Syftet är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap om det aktuella planområdet. Syftet är också att ge intressenter som berörs insyn i arbetet med att ta fram en detaljplan och möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit under samrådet, ska planförslaget vara tillgängligt för granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter, myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen en sista möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Antagande

Detaljplanen får antas om marken anses lämplig för användningarna som bedömts i planförslaget. Beslutet att anta en detaljplan ska fattas av kommunfullmäktige. Fullmäktige kan i vissa fall delegera sin befogenhet till kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas.

Ett beslut att anta en detaljplan får laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. Länsstyrelsen ska fatta detta beslut inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet. .

Miljökonsekvensbeskrivning

För de planförslag som innebär en stor påverkan på människors hälsa och säkerhet ska man göra en miljökonsekvensbeskrivning. Detsamma gäller om planförslaget har stor påverkan på miljön eller användningen av naturresurser. Planförslagets konsekvenser ska jämföras med konsekvenserna av ett nollalternativ, det vill säga att förändringen inte blir av.

Sidan uppdaterades

2020-08-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss