Du är här:

Naturinventeringar

Utter

Utter

De inventeringar vi gör inom kommunens gränser gör vi för att få ökade kunskaper om statusen i naturen. Många av inventeringarna genomförs genom tidsbegränsade projekt medan andra utförs mer kontinuerligt.

Genom att göra inventeringar av områden, känsliga arter eller artgrupper kan vi skapa en bild av vilka områden som är värdefulla eller känsliga i ekologisk mening och som kan skyddas i form av till exempel naturreservat.

Kan du hjälpa oss med inventeringen?

Har du sett något som du tror är ovanligt eller något som kan vara intressant för de aktuella inventeringarna? Tips om stora rovdjur, ovanliga fåglar, däggdjur, kärlväxter, lavar och mossor tar vi gärna emot.

När du lämnar uppgifter är det viktigt att du dokumenterar detaljer om vad du sett, var, när och hur. Saknas de uppgifterna finns det en risk att vi inte kan använda oss av ditt tips.

Utter — spårinventering under vinterhalvåret

Utter (Foto: Kenneth Johansson)

Beståndet av utter inventeras mer eller mindre kontinuerligt i kommunen. Inventeringen genomförs med hjälp av en handfull eldsjälar. Anledningen till att just utter inventeras är att det är en av länets ansvarsarter och därför är av särskilt intresse.

I januari 2005 genomfördes en vinterinventering av utter i större delen av Örnsköldsviks kommun. Genom att följa upp alla påträffade utterspår och särskilja dessa från varandra gjordes en uppskattning av antalet uttrar i det undersökta området. Resultatet från inventeringen pekade på att det fanns 17-22 uttrar i området till skillnad från 6-9 uttrar under motsvarande inventering 1991. Detta innebär att uttertätheten i området har ökat från 0,2-0,3 uttrar per kvadratmil till 0,4-0,5 uttrar per kvadratmil från 1991 till 2005. Antalet uttrar i Moälvens avrinningsområde uppskattades 2005 till fem eller sex djur till skillnad från fyra eller fem djur 1991. Inventeringen genomfördes av Länsstyrelsen i Västernorrlands län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med ökad kunskap om förekomst och rörelsemönster hos utterhar vi bättre möjlighet att sätta in riktade åtgärder för att undvika eventuella hot mot utter som vägtrafik och fångst i felaktiga minkfällor.

Hos kommunen granskar vi och sammanställer resultaten till utbredningskartor för uttrarna. Genom att använda e-tjänsten Utterinventeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du på ett enkelt sätt hjälpa oss genom att rapportera in din utterobservation.

Åtgärder för att säkra utterpassager vid trafikerade vägar

Ett hot mot utterpopulationen i Moälvens avrinningsområde är trafik. Där vägar och vattendrag möts väljer uttrar ibland att korsa vägen om det saknas möjlighet att gå under bron eller i vägtrumman. Om vägen är hårt trafikerad löper djuren stor risk att förolyckas.   För att minimera olycksrisken för uttrar i området kommer vi att förbättra förhållandena vid några lokaler i Moälvens vattensystem. Målet med åtgärderna är att det alltid skall finnas en framkomlig väg för uttrar utan att de ska behöva passera över en trafikerad väg. Detta kommer att minska risken för att uttrartrafikdödas och kan bidra till att populationen växer snabbare.

I Bredbyn möts Norra Anundsjöån och Södra Anundsjöån och förenas till Moälven. Här har studier av spår och observationer av djur visat att uttrar brukar gena över den hårt trafikerade väg 348 mellan de båda åarna. Här finns nu 300 meter stängsel på vardera sidan av vägen så att uttrarna i stället för att korsa vägen leds till en bro som de kan passera under. Åtgärden har genomförts av Vägverket i samråd med Moälvsprojektet. Vägverket har bekostat hela åtgärden i Bredbyn.

Utterspång under vägbron i Bredbyn. (Foto: Johanna Martinell)

Inom ramen för Moälvsprojektet har ytterligare tre utterpassager iordningställts under vägbroar över Utterån. En finns under bron på vägen mot Sågbacken, Gottne, den andra i Uttersjö och den tredje i Fällkäl.

Utterpassage under bro på väg mot Sågbacken, Gottne. (Foto: Johanna Martinell)

Inventering av flodpärlmussla

Inventering av flodpärlmussla i Utterån med vattenkikare (foto Håkan Jansson)

Vi har inventerat förekomst av flodpärlmussla i Moälven nedströms Gottne (2005) och i biflödet Utterån (2006). Syftet med inventeringen var att undersöka om det finns flodpärlmusslor på de strömsträckor där biotopvård genomförs. Under arbetet med biotopvård är det viktigt att känna till eventuella förekomster av flodpärlmussla för att undvika att skada dem.   På grunt vatten genomfördes inventeringen med hjälp av vattenkikare och på djupare vatten användes dykning som metod. Där flodpärlmusslor hittades registrerades koordinaterna för lokalen samt storleken på musslorna.   Under inventeringen 2005 hittades tre flodpärlmusslor i strömsträckan betecknad Gethålet. För första gången har musslor hittats i denna del av Moälven, dock inga yngre individer som skulle visa att föryngring skett. Under inventeringen i Utterån 2006 hittades inga musslor. 

Flodpärlmussla (foto Kenneth Johansson)

Att inte fler än tre flodpärlmusslor hittades betyder inte nödvändigtvis att beståndet av flodpärlmussla är svagt i Moälven. Biotoperna på strömsträckorna som inventerades var i många fall olämpliga för flodpärlmussla, och musslor kan mycket väl förekomma i andra delar av vattensystemet.   Förekomst av lax och öring är nödvändig för flodpärlmusslans reproduktion då dessa arter är värdfisk för flodpärlmusslans larver. I och med utsättningarna av lax inom Moälvsprojektet finns inom en snar framtid ökade möjligheter för en föryngring av flodpärlmusselbeståndet i Moälven.

Inventering av fisk

Bestånden av fisk i sjöar och vattendrag i kommunen inventeras i samarbete med fiskevårdsområdena. Inventeringen sker genom elfiske i vattendragen och genom nätfiske i sjöarna.

Inventering av björn, varg, lodjur och järv

För de stora rovdjuren har kommunen ingen regelrätt inventering. Vi noterar dock syn- och spårobservationer av dessa djur.

Mer information om våra stora rovdjur och forskningen om dem finns på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2017-11-27

Sidansvarig: