Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

PCB

PCB är ett ämne som har använts som mjukgörare i fogmassor, lim och kitt. Kondensatorer, isolerrutor och halkskyddade golvmassor kan också innehålla PCB. PCB är ett ämne som medför risk för vår hälsa och miljö. Du som är fastighetsägare är skyldig att inventera och sanera byggnader på PCB.

Hälsoskadligt

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Vi får främst i oss PCB via vår föda. Användningen förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön.

Inventerings- och saneringskrav

Byggnader som är uppförda, renoverade eller tillbyggda under perioden 1956-1973 kan innehålla byggprodukter med PCB. Du som är fastighetsägare ska inventera och sanera byggnader som innehåller PCB. Kravet omfattar inte en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader ägda av fysiska personer eller dödsbon.

PCB-förordning

Förordning (2007:19) om PCB m.m. säger att fog- och golvmassor ska inventeras med avseende på PCB. Men för att du som fastighetsägare ska uppfylla miljöbalkens kunskapskrav bör inventeringen omfatta alla byggprodukter som kan innehålla PCB.

Kompetenskrav

Det finns inte någon formell auktorisation för inventerare och det finns inte heller något formellt kompetenskrav för saneringsföretag. Men miljö- och hälsoenheten anser att alla som sanerar PCB ska ha utbildning för det. Kursintyg ska kunna visas upp vid inspektion av saneringsprojekt.

För att kunna bedöma att företagen har tillräcklig kompetens brukar miljö- och hälsoenheten granska referenser, dokumentation över genomgångna kurser och annan utbildning som kan styrka att företaget har tillräcklig kompetens. Se exempel på företag som utfört inventeringar i vår kommun under "Mer information".

Laboratorium

Ackrediterat laboratorium ska anlitas för att analysera proverna som inventeraren samlat in. Se exempel på laboratorium under "Mer information".

Redovisning av inventering 

Rapporten ska beskriva omfattningen av inventeringen, resultat inklusive förekommande analysprotokoll samt alla provtagningspunkter, även de som inte innehöll något PCB.

Redovisningen av provtagningspunkter kan göras på situationsplan eller fasadritning eller genom foto på helfasad och detalj där prov tagits eller genom noggrann skriftlig redogörelse. Inventeringen ska omfatta så väl synliga som dolda fogar. Åtgärdsplan med tidpunkter ska redovisas vid halter mer än 50 ppm.

Även för de fall då PCB-produkter påträffats som inte omfattas av saneringskravet, halter mindre än 50 ppm, behövs en beskrivning av hur avfall av PCB-produkt ska omhändertas som PCB-avfall vid framtida ombyggnad/renovering/rivning.

Tidplan för sanering av byggnader

Om det visar sig i inventeringen att PCB-haltiga fogar finns, och att halterna PCB är större än 500 ppm måste sanering ske.

  • Industribyggnad byggd eller renoverad 1956-1973 ska vara sanerad
    senast 30 juni 2016.
  • Annan byggnad byggd eller renoverad 1956-1969 ska vara sanerad
    senast 30 juni 2014.
  • Annan byggnad byggd eller renoverad 1970-1973 ska vara sanerad
    senast 30 juni 2016.
  • Fogar inomhus ska vara sanerad senast 30 juni 2016.

Sanering

Saneringen gäller golv- och fogmassor. Sanering av PCB med halter över 50 ppm är anmälningspliktigt enligt miljöbalken och det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för att PCB-haltiga produkter hanteras på rätt sätt. Anmälan ska göras senast tre veckor innan saneringsstart.

Dispens från sanering

Samhällsbyggnadsnämnden kan efter anmälan om dispens medge att saneringen får ske senare.

Som skäl till dispens gäller främst de fall där byggnaden eller anläggningen som ska saneras, ska byggas om, renoveras eller rivas under de närmast följande åren eller att massan sitter mycket svåråtkomligt. Anmälan ska göras senast tre veckor innan planerad saneringsstart.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: