Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Miljöfarlig verksamhet

Driver du eller har du tänkt starta en miljöfarlig verksamhet?

Ska du anmäla till kommunens miljö- och hälsoenhet eller ska du söka tillstånd hos länsstyrelsen, eller miljödomstolen?

Miljöbalken omfattar miljöfarlig verksamhet. Med detta avses användning av mark, byggnader och anläggningar som på något sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det avser bl a lantbrukens miljö, förorenade områden, PCB, köldmedia, cisterner och hantering av avfall.

Tillståndpliktig verksamhet

Tillståndspliktiga verksamheter är de som är mycket miljöstörande - alltså påverkar vår miljö i stor utsträckning. Exempel är stora verkstadsindustrier, ytbehandlare och gjuterier. De verksamheter som klassas som A-verksamheter i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska ha tillstånd från miljödomstolen. De som klassas som B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsen. Tillsyn över dessa verksamheter har länsstyrelsen i Västernorrland eller samhällsbyggnadsnämnden på Örnsköldsviks kommun.

Anmälningspliktig verksamhet

Anmälningspliktiga verksamheter är mindre miljöstörande men påverkar vår miljö genom utsläpp av t.ex. spill från bensin och olja, avfallsrester och kemikalier. Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter i miljöprövningsförordningen och ska anmälas till kommuens samhällsbyggandsnämnd senast 6 veckor innan start. Samhällsbyggnadsnämnden har även tillsynsansvaret för dessa verksamheter.

Inte prövningspliktig verksamhet

Verksamheter som inte behöver prövas kallas U-verksamheter. Dessa kan ändå omfattas av miljöbalkens regler och störa miljön med olika utsläpp. Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret över dessa och kan därför ställa krav på att skyddsåtgärder för miljön eller människors hälsa ska vidtas.

Vad säger lagen?

Det är alltid verksamhetsutövaren själv som har ansvaret för att alla regelverk följs. Miljöbalken är den lag som styr över vad som klassas som miljöfarlig verksamhet. Du kan läsa mer utförligt i miljöprövningsförordningen vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: