Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Köldmedia

Vilka utrustningar kan innehålla köldmedia?

Kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar är exempel på utrustningar som innehåller köldmedia.

Läckagekontroll och rapportering av köldmedia

Den 1 januari 2015 började EU-förordningen 517/2014 om fluorerande växthusgaser att gälla. Detta innebär förändringar i kraven på vilka utrustningar som ska läckagekontrolleras och hur ofta. Vissa utrustningar har fått nya krav och vissa omfattas inte längre av läckagekontroll.

Som en följd av att en ny EU-förordning om F-gaser beslutats så har regeringen beslutat om en ny svensk förordning. Den nya förordningen trädde i kraft 1 januari 2017, vissa krav om certifiering trädde i kraft 1 juli 2017.

Intervall för läckagekontroll

Numera baseras intervallen för läckagekontroll på CO2e istället för på mängd köldmedia som tidigare. Omräkningen sker genom att man multiplicerar mängden gas (kg) med gasens GWP-faktor.

GWP-faktorn (Global Warming Potential) anger hur mycket ett kilo av en gas påverkar klimatet i förhållande till ett kilo koldioxid. De olika köldmediumen har olika GWP-faktorer.

Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med samma mängd koldioxid.

Gränserna är 5, 50 och 500 ton CO2e där 5 ton medför läcksökning minst var tolfte månad, 50 ton minst var sjätte och 500 ton minst var tredje månad. System som innehåller mindre än 5 ton CO2e behöver inte läckagekontrolleras. Lagstiftningen lämnar inget utrymme för flexibla tolkningar vilket innebär att om kontrollintervallet är 12 månader måste kontrollen utföras inom den tiden (365 dagar) från senaste kontroll.

Rådfråga de som utför den periodiska kontrollen av er köldmedieutrustning om vad som gäller för er anläggning.

Vem får genomföra läckagekontrollen?

Läckagekontrollen ska utföras av ett certifierat företag och av certifierad person. Information om vem som är certifierad för att utföra läckagekontroller finns hos företaget INCERT som utfärdar certifikaten.

Årsrapportering

Om den sammanlagda köldmediemängden motsvarar 14 ton CO2e eller mer, ska en årsrapport skickas in till samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och hälsoenhet.

Årsrapporten ska lämnas in av operatör (verksamhetsutövare) senast den 31 mars året efter kalenderåret där läckagekontroll skett.

Privatpersoner

Även privatpersoner vars anläggningar uppfyller ovanstående gränsvärden för
läckagekontroll ska genomföra dessa. Precis som i övriga fall ska kontrollen
göras av person som är certifierad av INCERT. Uppfyller systemen kraven för
rapportering till tillsynsmyndighet ska även detta göras.

Installation eller konvertering

Innan installation eller konvertering sker av en stationär utrustning innehållande 14 ton CO2e köldmedia ska operatören (verksamhetsutövaren) informera tillsynsmyndigheten om det. Informationen ska lämnas in i god tid innan installation eller konvertering sker.

Kasserade aggregat

Kasserade aggregat får inte säljas vidare utan klassas som farligt avfall och ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Kontakta Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) för mer information om omhändertagandet.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: