Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Förorenade områden

I miljömålet om en giftfri miljö står det att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Reglerna om förorenade områden i miljöbalken gäller alla slags områden, mark, vatten, sediment, byggnader och anläggningar som är så förorenade att halterna är påtagligt högre än vad som är naturligt förekommande. Samma regler gäller om föroreningen skett avsiktligt eller oavsiktligt. Ofta handlar dessa förorenade områden om gamla industriområden och bensinstationer.

Ansvar

I första hand är det verksamhetsutövaren, som orsakat föroreningen, som är ansvarig för undersökning och sanering. Dessa regler gäller om verksamheten bedrivits efter den 30 juni 1969.

Om verksamhetsutövaren inte finns kvar så kan ansvaret övergå på fastighetsägaren. Men då måste fastigheten förvärvats efter den 31 december 1998 och fastighetsägaren känt till eller borde ha känt till föroreningen vid köpet.

Om en privatperson köpt en fastighet gäller ansvaret bara om han/hon kände till föroreningen innan köpet. Därför är det viktigt att du är uppmärksam om du planerar att köpa en fastighet där du vet att det tidigare bedrivits industriverksamhet.

Upplysningsskyldighet

Om du upptäcker eller orsakar en förorening, som du misstänker kan skada människors hälsa eller miljön, är du skyldig att kontakta miljö- och hälsoenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller om föroreningen är orsakad av en olycka ska även räddningstjänsten kontaktas.

Anmälningsplikt vid sanering

En sanering kan medföra spridning eller exponering av föroreningarna och därför ska du göra en anmälan om sanering till samhällsbyggnadsförvaltningen. En skriftlig anmälan ska lämnas in minst 6 veckor innan sanering påbörjas. I situationer där det förekommer akut risk för spridning av förorening ska åtgärder vidtas omedelbar. Händelsen och åtgärder ska snarast möjligt anmälas till miljö- och hälsoenheten.

Sidan uppdaterades

2020-09-07

Sidansvarig: