Övriga tillstånd vid uppstart av livsmedelsverksamhet

Det finns många regler att följa och kontakter du kan behöva ta. Här har vi listat vanliga saker du kan behöva tänka på i samband med uppstart av en verksamhet.

Det kan förekomma övriga regler och bestämmelser du måste ta hänsyn till när du bedriver en livsmedelsverksamhet och det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ha vetskap om vad som krävs.

Bolagsform

Det är en fördel om du i ett ganska tidigt skede tänker över vilken bolagsform du ska ha och sen även startar ett bolag. Mer information om det hittar du hos Bolagsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokal

Du behöver hitta en lokal som passar din verksamhet. Vill du veta vad lagen säger så finns information i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs särskilt i Bilaga II om krav på livsmedelslokaler. Här kan du söka efter lediga loklar i Örnsköldsviks kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nybyggnad, tillbyggnad eller annan andring av befintlig lokal

Om du planerar att bygga en ny byggnad, göra en tillbyggnad eller ändra en befintlig byggnad behöver du söka bygglov från byggenheten. Det krävs även bygglov för helt eller nästan helt inbyggda uteserveringar, kontakta byggenheten om du har funderingar. Här kan du läsa mer om bygglov och andra lov.öppnas i nytt fönster

Registrera din verksamhet

Innan du startar måste du registrera din verksamhet hos samhällsbyggnadsnämnden. Blankett för registrering av livsmedelsverksamhet.PDF

Andra tillstånd och kontakter med andra myndigheter

Beroende på vad du kommer att göra i din verksamhet kan du behöva söka andra tillstånd och kontakta fler myndigheter. Exempelvis:

Serveringstillstånd

För att servera alkohol till allmänheten behöver du söka serveringstillstånd hos bygg- och miljöavdelningen. Här kan du läsa mer om tillsånd kopplat till alkohol, tobak och läkemedel.öppnas i nytt fönster

Offentlig plats

Vid försäljning av livsmedel på offentlig plats, behövs tillstånd från trafikenheten. Läs mer om upplåtselse av offentlig plats.öppnas i nytt fönster

Uteservering

För att få ha en uteservering krävs tillstånd från Polisen för att få använda allmän plats. Du behöver också söka bygglov från byggenheten.

Läs mer om ansök om tillstånd för användande av offentlig plats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om bygglov och andra lov.

Avfall och återvinning

Mer information på www.miva.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fettavskiljare

Restauranger, storkök och bagerier måste i de flesta fall ha en fettavskiljare. Att installera fettavskiljare är anmalningspliktigt enligt Plan- och bygglagen. Anmälan ska göras när man installerar eller väsentligt ändrar en vatten- eller avloppsanläggning. Bygganmälan ska göras till byggenheten via blanketten Ej bygglovspliktig åtgärd. Till den ska installationsritning, kontrollplan och namn på kvalitetsansvarig bifogas. Om man samtidigt gör något som kräver bygglov, behövs ingen separat anmälan, åtgärderna som kräver anmälan tas då upp i bygglovsansökan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Vid tillsyn och bedömning av reningsfunktionen av installerade fettavskiljare tillämpar miljö- och hälsoenheten Mivas riktlinjer för utsläpp (ta del av riktlinjerna på Miva.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Nya verksamheter samt vissa ändringar av verksamheter kan även kräva anmälan enligt miljöbalken.

Fettavskiljaren ska vara typgodkänd och funktionstestad. Mer information om fettavskiljare, förslag på dimensionering med mera finns på www.miva.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För övriga frågor kontakta miljö- och hälsoenheten 0660-88 000 (Kontaktcenter).

Blankett för ej bygglovspliktig åtgärd.PDF

Fyll i alla uppgifter och skicka in underskriven blankett via e-post till: bygglov@ornskoldsvik.se eller via vanlig post till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Byggenheten Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik.

Brandskydd

Verksamhetsutövaren har ansvar för brandskyddet. Här finns mer information om systematiskt brandskyddsarbete.

Gasol

Om du hanterar gasol behöver du söka tillstånd från byggenheten för hantering av brandfarlig vara.Här finns mer information om brandfarliga varor.

Köldmedier

Har du kyl- frys- eller ventilationsanläggningar som innehåller köldmedier kan du behöva anmäla det till miljö- och hälsoenheten och även göra en årlig rapport om läcksökning. Läs mer om köldmedier häröppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades

2019-02-08

Sidansvarig: