Du är här:

Anmälningsplikt och avgift

Inom hälsoskyddsområdet är följande verksamheter anmälningspliktiga:

  • Skolor, förskolor och fritidshem
  • Bassängbad som upplåts åt allmänheten eller används av många människor
  • Hygienisk behandling med risk för blodsmitta (verksamhet där stickande och skärande redskap används)
  • Solarium

Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten ska påbörjas, blankett hittar du till höger på denna sida. Utebliven anmälan kan innebära en miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Syftet med kravet på anmälan är att tillsynsmyndigheten på ett tidigt stadium ska ha möjlighet att påverka utformningen av lokalen och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk om den är olämplig för ändamålet. Även om du ska starta en hygienisk verksamhet som inte är anmälningspliktig är det bra att ringa och rådgöra med miljö- och hälsoenheten. Det kan vara bra för dig som verksamhetsutövare att veta vilka krav som ställs vid tillsyn.

Årlig tillsynsavgift

Anmälningspliktiga verksamheter inom hälsoskyddet betalar en fast årlig tillsynsavgift. Taxan är riskbaserad och beslutad av kommunfullmäktige. En riskbaserad taxa innebär att avgiftens storlek är baserad på vilken typ av verksamhet som bedrivs och hur stor påverkan verksamheten kan ha på människors hälsa och miljön. Grunden är att verksamheter med större risker har en högre avgift än verksamheter med mindre risker. Årsavgiften kan antingen höjas eller sänkas beroende på hur verksamheten sköts och bedrivs. En verksamhet som sköter sig och har en bra egenkontroll kan exempelvis få sänkt årsavgift.

Vad täcker avgiften?

Avgiften ska täcka kostnader för tillsynsbesök, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, kontakter med parter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra. Det är alltså mer än själva besöket som räknas in i den avgift som verksamhetsutövaren betalar. Detta kan innebära att alla verksamheter inte får ett besök varje år utan att det kan vara längre intervaller mellan besöken.

Sidan uppdaterades

2019-03-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Susanna Vainio
Miljöinspektör

Malin Strandberg
Miljöinspektör