Du är här:

Vad innebär en lantmäteriförrättning?

En lantmäteriförrättning innebär oftast att nya fastigheter bildas eller att redan befintliga fastigheter ändras. Att bestämma gränser och skapa rättigheter så att flera fastigheter gemensamt kan nyttja till exempel en väg är exempel på andra åtgärder som kan ske i en lantmäteriförrättning.

Exempel på vanliga lantmäteriförrättningar:

  • avstyckning — när en ny fastighet bildas
  • fastighetsreglering — när en hel elller del av en fastighet överförs till en annan fastighet
  • anläggningsförrättning — när flera fastigheter ska använda t ex en väg eller brunn
  • fastighetsbestämning — när gränsen är oklar
  • sammanläggning — när flera fastigheter med samma ägare läggs ihop till en ny fastighet
  • klyvning — när en fastighet med flera ägare delas upp i nya fastigheter

I lantmäteriförrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs. Nedan följer en kort beskrivning av ingående arbetsmoment:

Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökanden eller dennes ombud enligt fullmakt. Om en fastighet ägs av flera personer måste alla delägare skriva under ansökan.

I ansökan anges den önskade åtgärden och vilka fastigheter som berörs. Om det finns köp eller annan överenskommelse är det viktigt att dessa bifogas ansökan. Har sökanden förvärvat del av en fastighet t.ex. genom köp är det viktigt att ansökan om fastighetsbildning sker inom sex månader från överlåtelsedagen annars blir köpet ogiltigt.

Utredning

Lantmäterimyndigheten utreder om det går att genomföra åtgärden. Hänsyn måste tas till gällande planer och andra bestämmelser t.ex. strandskydd. Vidare sker samråd med företrädare för samhällsbyggnadsnämnden och andra berörda myndigheter, t.ex. Länsstyrelsen och Trafikverket.

Lantmäterimyndigheten utreder även om åtgärden berör rättigheter i form av servitut, nyttjanderätter, inteckningar m.m.

Sammanträde

Har de som berörs av åtgärden träffat överenskommelse kan förrättningen normalt genomföras utan sammanträde. Ibland är det dock nödvändigt att kalla till ett lantmäterisammanträde för att diskutera åtgärden innan Lantmäterimyndigheten fattar beslut.

I första hand försöker Lantmäterimyndigheten hitta lösningar som alla kan enas om. När så inte är fallet fattar myndigheten nödvändiga beslut efter en opartisk prövning med stöd av gällande lagregler.

Samtliga beslut dokumenteras i ett förrättningsprotokoll.

Fältarbete och karta

Fältarbete innebär utmärkning av nya gränspunkter och inmätning av befintliga gränser och vissa detaljer t ex hus och vägar. Lantmäterimyndigheten meddelar när fältarbete ska ske så att berörda fastighetsägare har möjlighet att delta.

Mätningarna utgör sedan underlag dels för den förrättningskarta och den fastighetsrättsliga beskrivning som framställs av myndigheten och dels för de avtal som behöver upprättas för att avsluta förrrättningen.

Förrättningen avslutas

När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara avslutas förrättningen vilket kan ske både med och utan sammanträde (se ovan under rubriken "sammanträde"). Det sker genom att förrättningslantmätaren fattar nödvändiga beslut som redovisas i ett förrättningsprotokoll. Därefter skickas kopior av protokollet, kartan och beskrivningen till berörda parter (sakägare).

Betalning

När förrättningen är avslutad skickas en faktura till den eller de som enligt Lantmäterimyndighetens beslut ska betala förrättningskostnaden. Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Lantmäterimyndigheten tar även betalt för det arbete som utförts om en förrättning återkallas av sökande eller ställs in efter beslut av myndigheten.

Överklagande

Den som är missnöjd med lantmäterimyndighetens beslut kan överklaga till Mark- och miljödomstolen. Normalt ska det ske inom fyra veckor från den dag förrättningen avslutades eller inställdes. Hur och inom vilken tid ett överklagande ska ske för att tas upp till prövning framgår av förrättningsprotokollet.

Registrering

Om ingen har överklagat förrättningen inom fyra veckor från avslutningsdagen vinner förrättningen laga kraft och registreras i Lantmäteriets fastighetsregister. Besluten blir då gällande mot andra parter och det är möjligt att söka lagfart för en nybildad fastighet.

Därefter skickas en kopia av förrättningsakten till den eller de som enligt Lantmäterimyndighetens beslut är aktmottagare (i normalfallet samma som den eller de som ska betala förrättningskostnaden).

Lagfart ansöker man om hos
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80  Norrtälje .

Betalning

När förrättningen vunnit laga kraft skickas en kopia av förrättningsakten samt en faktura till den eller de som enligt Lantmäterimyndighetens beslut är "aktmottagare" ( i normalfallet den eller de som ska betala förrättningskostnaderna). Räkningen ska betalas inom 30 dagar.

Lantmäterimyndigheten tar även betalt för det arbete som utförts om en förrättning återkallas av sökande eller ställs in efter beslut av myndigheten.

Överklagande av faktura och fördelning av förrättningskostnader

Även Lantmäterimyndighetens räkning och beslutet om hur förrättningskostnaderna ska fördelas kan överklagas. Hur och inom vilken tid framgår av särskilt följebrev till fakturan.

Anstånd

Har du speciella skäl kan du begära anstånd med betalningen av fakturan. Hur detta går till framgår av särskilt följebrevet till fakturan.

Sidan uppdaterades

2019-01-15

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Linnéa Sjökvist
Lantmäterihandläggare
0660-88053

Linda Boväng
Lantmäterihandläggare
0660-88467

Lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik
Järnvägsgatan 6
891 88 Örnsköldsvik
Skicka e-post