Du är här:

Nedgrävning av häst

Från och med första februari 2015 behöver den som vill gräva ned en död häst inte längre tillstånd från länsstyrelsen. Miljö- och hälsoenheten ska fortsättningsvis godkänna platsen för nedgrävning. Kontakt ska tas innan nedgrävning får ske.

Kommunen är som tidigare kontrollmyndighet över nedgrävning av animaliska biprodukter. Om du vill begrava din häst hemma ska du alltid kontakta miljö- och hälsoenheten, som ger anvisningar för nedgrävning och godkänner lämplig plats.

Det görs alltid en bedömning utifrån markförhållande, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa.

Det här ska du göra:

 • Välj en lämplig plats utifrån det som är uppräknat nedan.
 • Den valda platsen ska markeras på en karta med ett kryss.
 • Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att få platsen godkänd.
 • När platsen är godkänd kan du gräva ned din häst enligt nedgrävningsanvisningarna.

Det här gör samhällsbyggnadsförvaltningen:

 • Den valda platsen kontrolleras och antingen godkänns den eller så måste du välja en ny plats.
 • Anvisningar om vilken hänsyn du ska ta vid nedgrävningen skickas hem till dig så kallade nedgrävningsanvisningar.

Vid nedgrävning av häst ska följande punkter beaktas:

 • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara så stort som möjligt.
 • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
 • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.
 • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.

Sidan uppdaterades

2019-02-22

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Malin Strandberg
Miljöinspektör