Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet, vanligtvis 100 meter från strandlinjen vid sjöar, hav och vattendrag. I vissa fall har strandskyddet utökats till 300 meter.

Inom strandskyddat område får inte åtgärder vidtas som kan påverka allemansrättsliga tillgången till strandområdet eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter.

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan/anmälan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett och fyra veckor från anmälan är komplett.

Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem kommer vi tvingas att avvisa ansökan/anmälan eller fatta ett beslut på de handlingar som har inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (enligt taxa framtaget av kommunfullmäktige). Även återkallad ansökan debiteras enligt taxan.

1. Förberedelser

Inom strandskyddat område så krävs strandskyddsdispens för att vidta följande åtgärder:

 • bygga nytt
 • ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder, utökar den så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten genom att till exempel ställa ut utemöbler, anlägga gräsmattor eller rabatter, uppföra staket osv.
 • gräva eller förbereda för exempelvis byggnationer
 • uppföra till exempel bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten
 • utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd

Vad gäller i ditt område?

Det första du behöver göra är att ta reda på om området där du tänkt göra din åtgärd ligger inom strandskyddat område eller ej. Strandskyddet gäller vanligtvis 100 meter från strandlinjen vid sjöar och hav, men även vid små vattendrag. Inom planlagt område kan strand­skyddet ibland vara helt eller delvis upphävt, men skiljer sig från fall till fall. Vid tveksamheter, kontakta samhällsbyggnadsnämnden för mer information.

Särskilda skäl för strandskyddsdispens

I miljöbalkens regler om strandskydd finns sex särskilda skäl för dispens från förbuden att bygga nära stränder. För landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) godtas dessutom ytterligare skällänk till annan webbplats.

Som särskilda skäl vid prövningen – av upphävande eller dispens från strandskyddet – får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Observera att även om du har ett särskilt skäl för dispens, får åtgärden inte strida mot strandskyddets syften. Det vill säga försämra allmänhetens tillgång till strandområden eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.

2. Du skickar in en ansökan

Inga åtgärder får vidtas innan ett beslut om strandskyddsdispens beviljats.

För att ansöka om strandskyddsdispens skickar du in din ansökan tillsammans med situationsplan.

Inom några dagar efter att din ansökan kommit in till kommunen får du ett brev eller e-post att din ansökan är mottagen. Där framgår om din ansökan är komplett eller om den måste kompletteras.

3. Kommunen fattar ett beslut

Inför beslut om dispens från strandskyddet krävs att något av ovan angivna särskilda skäl uppfylls. Åtgärden får inte påverka syftet med strandskyddet negativt.

Beslutet kan följas med eventuella villkor för att säkerställa detta. Ett villkor kan t.ex. vara att sätta upp ett staket runt sin tomtplats för att säkra tillgången till stranden nedanför en tomt.

4. Beslutet skickas till Länsstyrelsen

Länsstyrelsen granskar kommunens beslut inom tre veckor och bestämmer om det ska överprövas eller inte. I den överprövningen kan dispensbeslutet komma att upphävas. Börja därför inte med åtgärden förrän beslutet vunnit laga kraft.

5. Åtgärden får påbörjas

När du kommit igång med ditt bygge är det viktigt att tänka på att strandskyddsdispensen endast gäller för den ansökta åtgärden och i enlighet med den beviljade dispensen. Eventuella förändringar eller ytterligare åtgärder kan kräva ny dispens från strandskyddet.

Ansök om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om den åtgärd som avses inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Med vissa undantag är det i dag möjligt för kommuner i hela landet att peka ut LIS-områden i sina översiktsplaner. En förutsättning för att peka ut dessa områden, är att förtätningen/utbyggnaden av området är lämpligt för utvecklingen av landsbygden. Samtidigt måste det långsiktiga skyddet av stränderna bevaras, vilket innebär att allmänheten har tillgång till stränderna och djur- och växtliv har goda livsvillkor. Länsstyrelsen i Västernorrland tillåter att kommunen i vissa fall prövar LIS även utanför utpekade områden, detta gäller dock endast i inlandet. För att LIS ska kunna prövas så krävs det att åtgärden ansluter till befintlig bebyggelse samt att man säkerställer en fri passage längs strandlinjen.

Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet, och som därför inte heller kräver en dispens från strandskyddet. Ekonomibyggnader eller andra anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av undantaget. Kraven är då att anläggningen eller åtgärden är omedelbart avsedd och behövlig för näringen och att den måste ligga inom strandskyddsområde. En sådan byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan utnyttjas som bostad. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget.

Ett kommunalt beslut får överklagas till länsstyrelsen av den sökande, om beslutet går emot honom eller henne. Överklagandet ska vara inlämnat inom tre veckor från det att den sökande fått ta del av beslutet.

Vissa natur-, miljöskydds- och friluftsföreningar, som uppfyller kraven i miljöbalken, 16 kapitlet 13 § och 14 §, har också rätt att överklaga.

Sidan uppdaterades

2020-11-05

Sidansvarig: