Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Rivning

Rivning kan ibland kräva rivningslov. I andra fall krävs istället anmälan till byggnadsnämnden. Det finns även fall då en rivning varken kräver rivningslov eller anmälan.

1. Förberedelser

Rivningslov eller anmälan?

För att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan krävs rivningslov. Kommunen kan ibland ha beslutat om att det inte krävs rivningslov i en detaljplan.

Det krävs endast en anmälan om rivning, om byggnaden eller byggnadsdelen inte går under kraven för bygglov. Kommunen kan dock ibland ha beslutat via områdesbestämmelser att det krävs lov utanför område med detaljplan. För att vara säker på vad som gäller i ditt fall, kontakta samhällsbyggnadsnämnden.

Utrivningsarbeten i en byggnad räknas inte som rivning, utan är ofta att betrakta som ändring av en byggnad. Ändring av byggnad kan ibland kräva bygglov eller anmälan.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. En kontrollansvarig behövs för de åtgärder som inte är mindre och enkla. När kommunen granskar dina handlingar undersöks om en kontrollansvarig behövs eller ej. Den kontrollansvariges uppgifter är bland annat att hjälpa till med förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten. Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. Du skickar in en ansökan

För att ansöka om rivning skickar du ansökningsblankett tillsammans med:

Inom några dagar efter att din ansökan kommit in till kommunen får du ett brev eller e-post att din ansökan är mottagen. Där framgår om din ansökan är komplett eller om den måste kompletteras. Dock kan alltid vissa frågor dyka upp under handläggningen som kräver ytterligare komplettering.

3. Kommunen fattar ett beslut

Förutsatt att din ansökan är komplett kommer du att få ett beslut hemskickat inom fyra veckor för anmälan eller tio veckor för lov.

Inför beslut kollar kommunen bland annat byggnadens eventuella bevarandevärde, de miljöinventeringar och övriga dokument som inlämnats samt ser över eventuella skyddsrum etc.

Om åtgärden kräver lov måste du invänta att lovet vinner laga kraft och startbeskedet innan rivningen får påbörjas.

Om åtgärden endast kräver anmälan måste du invänta startbeskedet innan rivning får påbörjas. Eventuellt kan även ett tekniskt samråd behövas innan startbesked kan ges.

4. Rivning pågår

Nu har du förhoppningsvis kommit igång med din rivning. Ibland händer det att föroreningar i byggnader eller mark, som inte tidigare redovisats påträffas inför eller i samband med rivningen. Då gäller upplysningsskyldighet enligt miljöbalken. Det innebär att byggherren omedelbart ska informera samhällsbyggnadsförvaltningens miljö- och hälsoenhet.

Vid större rivningar kan kommunen behöva besöka arbetsplatsen för att kontrollera så att allting går som det ska. När bygget börjar bli klart är det ofta dags för slutsamråd. Slutsamrådet är ett möte där kommunen bland annat går igenom kontrollplanen tillsammans med dig och din kontrollansvarige.

5. Du får ett slutbesked

Innan rivningen kan anses slutförd behöver du få ett slutbesked från oss på samhällsbyggnadsnämnden. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt.

Ansök om rivningslov länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansök om rivningsanmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett lov är giltigt i fem år. Rivningen måste dock påbörjas inom två år.
Ett beslut om startbesked genom anmälan är giltigt i två år.

Byggherren har ansvar för att se till att rivningsåtgärderna genomförs enligt de krav som gäller för åtgärderna enligt plan- och bygglagen och de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av den lagen. Det innebär till exempel att byggherren ska se till att lov söks eller anmälan görs i de fall det krävs samt att villkoren i lovet och kontrollplanen följs, har ansvar för att en materialinventering genomförs av någon med god kompetens och erfarenhet inom området för att identifiera uppkomst av farligt avfall vid rivningsåtgärder, ska lämna ett förslag till en kontrollplan, ska delta vid tekniskt samråd och slutsamråd om byggnadsnämnden kallar till ett sådant.

I avfallsförordningen (2011:927) finns regler om vad som utgör farligt avfall. Närmare upplysningar finns även i Naturvårdsverkets vägledning Klassning av farligt avfalllänk till annan webbplats samt i branschriktlinjerna Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Sveriges Byggindustrier.

Sidan uppdaterades

2020-11-05

Sidansvarig: