Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Marklov

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan. Inom områdesbestämmelser kan kommunen, inom vissa i lagen utpekade områden, införa marklovsplikt för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering.

1. Förberedelser

Marklov eller inte?

Inom områden med detaljplan krävs marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Vad som menas med avsevärt ändrar markens höjdläge är en ändring på ca 50 cm på begränsade områden på tomten. Om större områden ska ändras på fastigheten så kan lov krävas, även om höjdskillnaden blir mindre än 50cm.

Uttrycket schaktning innefattar både jord- och bergschaktning. Bergschaktning kräver sprängning innan schaktningsarbetet kan börja. Sprängning kräver tillstånd från polismyndigheten och inom planlagt område även en sprängplan innan arbetet får påbörjas.

Om du i samband med dina markåtgärder måste anordna stödmurar, kräver dessa ofta bygglov. Kontakta samhällsbyggnadsnämnden för att ta reda på vad som gäller för just din planerade mur.

Vid ändringar av marken bör man komma ihåg att se över dagvattenhanteringen inom tomten, då dagvattnet ej får ledas till annans fastighet enligt Jordabalken.

Strandskydd

Krävs inte marklov kan markåtgärder i vissa fall kräva strandskyddsdispens. Se ytterligare information om strandskydd.

2. Du skickar in en ansökan

För att ansöka om marklov skickar du ansökningsblankett tillsammans med:

Inom några dagar efter att din ansökan kommit in till kommunen får du ett brev eller e-post att din ansökan är mottagen. Där framgår om din ansökan är komplett eller om den måste kompletteras.

3. Kommunen fattar ett beslut

Förutsatt att din ansökan är komplett kommer får du ett beslut inom tio veckor.

Inför beslut om marklov prövas bland annat om åtgärden:

  • följer detaljplanen eller områdesbestämmelserna,
  • hindrar eller gör det svårt att använda området för bebyggelse,
  • medför olägenheter vid användningen av anläggningar som har krav på skydds- eller säkerhetsområden,
  • medför störningar eller betydande olägenhet för omgivningen, och
  • inom detaljplanelagt område uppfyller kraven på att bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas samt att ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Även kraven på tomter, allmänna platser och andra områden ska uppfyllas, eller

Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet efter delgivning eller kungörelse av beslutet på Post- och inrikes tidningar upp till fyra veckor efter att de fått ta del av beslutet.

Att ett beslut har fattats betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Den 1 juli 2018 infördes en lagändring i plan- och bygglagen (PBL) som innebär att en åtgärd som kräver lov får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet vunnit laga kraft och du fått ett startbesked. Mer information om marklov finns att läsa på Boverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Detta bör beaktas i tidsplaneringen för projektet.

4. Du får ett startbesked

Inför ett startbesked prövar kommunen de tekniska förutsättningarna och ytterligare kompletteringar kan behövas för att göra denna bedömning. Dessa kompletteringar framgår i brevet du fått hem då du skickade in din ansökan. Däremot kan alltid frågor dyka upp under handläggningen som kräver ytterligare komplettering. Så fort du fått ditt skriftliga startbeskedet innebär det att du får sätta igång med åtgärden. Vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som lovsbeslutet.

5. Åtgärderna pågår

Nu har du förhoppningsvis kommit igång med dina åtgärder. Under arbetets gång så är det viktigt att kontrollplanen följs och signeras. Om man under arbetets gång stöter på fornlämningar så måste arbetet pausas och anmälas till Länsstyrelsen. Vid misstanke om markföroreningar måste arbetet pausas och anmälan måste göras tlll kommunens miljö- och hälsoenheten.

6. Du får ett slutbesked

När åtgärderna är slutförda behöver du ett slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt.


Ett marklov är giltigt i fem år. Åtgärden måste dock påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

Byggherre kallas du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Oftast äger byggherren själva fastigheten. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de lagar och regler som gäller. Du ansvarar för att kontrollera byggandet under hela processen. När du söker bygglov ska du beskriva var du ska bygga och byggnadens utformning. Kraven ska uppfyllas även om du inte behöver bygglov eller behöver göra en anmälan. Det är inget som hindrar att du bygger bättre än de krav som finns. Som byggherre ansvarar du för att bygget har de tillstånd som krävs. Det finns andra regler än plan- och bygglagen som du måste följa, till exempel hänsynsreglerna i miljöbalken.

Kommunen ansvarar för planläggning av användningen av mark och vatten enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden i kommunen prövar ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. De handlägger också ärenden om anmälan. De får stoppa ett bygge om arbetet strider mot reglerna. Byggnadsnämnden gör oftast ett arbetsplatsbesök under byggtiden. De har rätt att få tillträde till tomten och byggnaden. Nämnden ska även lämna information till allmänheten om plan- och byggfrågor.

Nej, schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten som det har beviljats bygglov för kräver inte marklov eftersom förändringar av marknivån ska prövas i bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden måste därför framgå av ritningarna till bygglovsansökan. Prövningen görs då bland annat mot plan- och bygglagens bestämmelser om hur tomter ska ordnas.

Byggnadshöjden räknas från den planerade marknivån så som den redovisas på bygglovshandlingarna. Därför är det viktigt att eventuella schaktningar och fyllningar granskas och godkänns i bygglovet. Den markhöjd som anges på de fastställda bygglovshandlingarna måste följas. Om markhöjden ändras kan exempelvis byggnadshöjden påverkas. Detta kan leda till att byggnaden inte överensstämmer med bygglovet eller detaljplanen och då blir byggnaden olovlig.

Nej, pooler omfattas inte av mark- eller bygglovsplikt. Dock kan pooltaket vara bygglovpliktigt.

Sidan uppdaterades

2020-11-13

Sidansvarig: