Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Förhandsbesked

Inom detaljplanerat område finns det klara besked om vad du får bygga. Om du vill bygga utanför detaljplanerat område kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygg­lov. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden bedömer om platsen där du önskar bygga på är lämplig för det. Detta behövs innan du kan stycka av din fastighet

1. Förberedelser

När du ansöker om förhands­besked bedömer kommunen platsens lämplighet utifrån flera olika aspekter. Bland annat under­söks:

  • hur den nya byggnaden kommer att passa ihop med den bebyggelse som redan finns
  • hur vatten och avlopp, vägar och tillfarter kan anordnas
  • hur allmänna intressen berörs.

Se till att ansöka om förhandsbesked i god tid, eftersom det ofta tar längre tid att handlägga ett förhandsbesked än ett bygglov. Det beror bland annat på att handläggaren ska besöka platsen och höra grannar och andra berörda. Det är kommunens samhällsbyggnadsnämnd som fattar beslutet, och nämnden sammanträder normalt en gång i månaden.

Grannar

I samband med din ansökan kommer grannar och andra som berörs få möjligheten att yttra sig. Ibland kan även myndigheter och organi­sationer höras.

Den sammanlagda bedöm­ningen görs mot bland annat plan- och bygglagen, miljö­balken och kommunens översiktsplan.

Strandskydd

För vissa områden gäller strandskydd, tex vid hav, sjö och mindre vattendrag. I dessa områden behöver du med din ansökan om lov även skicka in en separat ansökan om strandskyddsdispens så vi kan pröva dessa frågor samtidigt.

2. Du skickar in en ansökan

För att ansöka om förhandsbesked skickar du in ansökningsblanketten tillsammans med:

  • situationsplan
  • beskrivning av föreslagen VA-lösning
  • beskrivning av tänkt byggnad (exempelvis byggnadsarea, våningsantal, vind, källare, tillfartsväg)

Inom några dagar efter att din ansökan kommit in till kommunen får du ett brev eller e-post att din ansökan är mottagen. Där framgår om din ansökan är komplett eller om den måste kompletteras.

Det behöver inte vara den som är fastighetägare som ansöker om förhandsbesked på fastigheten. Däremot krävs fastighetsägarens godkännande att uppföra något på en annans fastighet.

3. Kommunen fattar ett beslut

Förutsatt att din ansökan är komplett kommer du att få ett beslut hemskickat inom tio veckor.

Inför beslut om förhandbesked prövas bland annat förutsättningarna för lämplighet bygga på platsen. Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet efter delgivning eller kungörelse av beslutet i Post- och inrikes tidningar upp till fyra veckor efter att de fått ta del av beslutet.

Att ett beslut har fattats betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Innan du kan ta det första spadtaget måste du ansöka om ett bygglov.

Ett positivt förhandsbesked är bindande för kommunen i två år. Det innebär att vi inte kan avslå en ansökan om bygglov som stämmer överens med förhandsbeskedet, förutsatt att ansökan kommer in under tvåårsperioden.

Nej, du behöver inte har färdiga ritningar vid ansökan om förhandbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Vi prövar inga detaljfrågor om till exempel byggnadens utformning eller exakta placering i förhandsbeskedet, utan det görs senare när du ansöker om bygglov. När vi prövar din ansökan gör vi en så kallad lokaliseringsprövning. Det betyder att vi undersöker om platsen lämpar sig för det du vill bygga. Vid prövningen utgår vi bland annat från bestämmelserna i andra kapitlet i plan- och bygglagen och från riktlinjer i översiktsplanen.

Om du får ett negativt förhandsbesked kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. De prövar självständigt ditt överklagande.

Om du får ett positivt förhandsbesked meddelar byggnadsnämnden vissa berörda om beslutet, och kungör det i Post- och Inrikes Tidningar. Efter det har de som berörs tre veckor på sig att överklaga. Om ingen överklagar kan du gå vidare i processen, till exempel genom att ansöka om bygglov eller stycka av tomten.

Sidan uppdaterades

2020-11-05

Sidansvarig: