Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Företag

Från idé till eventuell ansökan

Här hittar du som företagare tips och råd om vad du ska tänka på och vart du ska vända dig för hjälp när du ska genomföra byggförändringar och är osäker på vilka krav som kan gäller

1. Förberedelser

Bygglov eller inte?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan.

Exempel när bygglov krävs kopplat till företagsfrågor kan till exempel vara ändrad användning av en lokal, tillbyggnad eller nybyggnad samt uppförande av skyltar. Anmälan gäller exempelvis vid ändrad planlösning, brandskydd och ventilation.

För företag finns ingen bygglovsbefrielse liknande som för en- och tvåbostadshus, exempelvis friggebod. Du bör ta för vana att kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du ska göra förändringar.

Kommunen prövar frågorna mot bland annat Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler, men kom ihåg att även Arbetsmiljöverket kan ha krav på utformning av lokaler.

Ändrad användning

Att ändra ändrad användning av en lokal eller byggnad, är en form av ändring som är lovpliktig. Ändrad användning är ett vitt begrepp som omfattar en stor mängd olika åtgärder. Det krävs inte några byggnadstekniska åtgärder för att den ändrade användningen ska vara en ändring och lov krävs därför alltid för ändrad användning av en lokal.

Vid ändrad användning ställs krav på hela den del av byggnaden som ges ändrad användning, kraven kan handla om exempelvis tillgänglighet och konstruktioner. Det är väldigt olika beroende på ändringens omfattning, vilka krav som kan komma och ställas och inte, vilket är en stor del av prövningen om bygglovet.

Skyltar

En tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam eller annan information, kräver bygglov för att sättas upp, flyttas eller väsentligt ändra en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan.

Det finns vissa undantag från lovplikten. Exempelvis skyltar som har en area på högst 1,0 kvadratmeter, är för ett tillfälligt evenemang, uppsatt under högst fyra veckor, en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter eller för skylt inomhus. Undantagen gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller område som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Strategi för skyltar i Örnsköldsviks kommunPDF

Övriga åtgärder

Det finns även andra åtgärder som kan kräva anmälan. Vanligt förkommande bland företag är ändringar som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt. Även installation eller väsentlig ändring av hiss, anordning för ventilation i byggnader, anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt samt ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad kräver anmälan.

Vad gäller i ditt område?

Beroende på var fastigheten ligger finns olika processer för hur kommunen hanterar ditt ärende. Utanför detaljplanelagt område prövas varje bygglovspliktig åtgärd enligt de förutsättningar som finns i varje enskilt fall. Inom detaljplanelagt område finns en prövad byggrätt men samtidigt bestämmelser om vad och hur man får bygga.

Ska du bygga nytt utanför detaljplanelagt område finns möjlighet att söka förhandsbesked innan t.ex. avtal skrivs och marken förvärvas.

Strandskydd

För vissa områden gäller strandskydd, tex vid hav, sjö och mindre vattendrag. I dessa områden behöver du i din ansökan om lov även skicka in en separat ansökan om strandskyddsdispens, så kommunen kan pröva dessa frågor samtidigt.

Företagslotsen

Företagslotsen finns för dig som har ett företag eller funderar på att starta ett företag. Där kan du bli tilldelad en kontaktperson, som fungerar som en samordnare bland kommunens olika enheter och avdelningar.

2. Eventuell ansökan

Vill du ha mer information om respektive ansökan som kan krävas så kan du läsa mer och ansöka via länkarna nedan.

Läs mer om bygglov

Läs mer om anmälan

Läs mer om strandskydd

Läs mer om förhandsbesked

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Absolut! Detta kan bokas via företagslotsen eller direkt med byggnadsinspektör. I dessa tidiga möten kan det dock vara svårt att förutspå alla detaljer inför eventuell handläggning då vi ofta remissar olika myndigheter och sakkompetenser inom olika områden internt i kommunen. Ett tidigt möte kan vara bra vid de tillfällen ni har generella frågor, eller vill ha hjälp att gå igenom gällande detaljplaner, det kan även underlätta framtida handläggning av bygglov eller liknande.

Har du ett skyddsrum i fastigheten krävs ett intyg från sakkunnig via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta krävs redan vid hantering av lovet.

Sidan uppdaterades

2020-11-05

Sidansvarig: