Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Bygglov

Från idé till slut­besked

När du ska söka bygglov är det mycket att tänka på. På den här sidan får du veta hur ett typiskt ärende går till - från idé till slutbesked.

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan/anmälan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett och fyra veckor från anmälan är komplett.

Om vi har begärt kompletteringar och inte har fått in dem kommer vi tvingas att avvisa ansökan/anmälan eller fatta ett beslut på de handlingar som har inkommit. Alla alternativ är kopplade till en kostnad (enligt taxa framtaget av kommunfullmäktige). Även återkallad ansökan debiteras enligt taxan.

1. Förberedelser

Bygglov eller inte?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. På Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste projekten.

Vissa altaner bygglovsbefriade från 1 juli 2019

Från 1 juli införs ett undantag i plan- och bygglagen för vissa altaner. Det innebär att det inte längre krävs bygglov för dessa altaner och att de under vissa förutsättningar får placeras i strid mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Läs mer på Boverkets webbplats om de nya reglerna för altaner och om din planerade altan behöver bygglov eller inte.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller i ditt område?

Beroende på var du bor har du olika förutsättningar. Utanför detaljplanelagt område prövas varje bygglovspliktig åtgärd enligt de förutsättningar som finns i varje enskilt fall.

Om du ska bygga ett nytt bostadshus på tidigare obebyggd tomt där det inte finns en detaljplan kan du istället söka ett förhandsbesked, för att få veta om tomten är lämplig att bygga på innan du tar fram exakta ritningar över huset.

Vid hantering av bygglov för nytt bostadshus krävs det ibland att du lämnar in en nybyggnadskarta tillsammans med dina handlingar. Beställ nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster här.

Strandskydd

För vissa områden gäller strandskydd, tex vid hav, sjö och mindre vattendrag. I dessa områden behöver du i din ansökan om lov även skicka in en separat ansökan om strandskyddsdispens, så vi kan pröva dessa frågor samtidigt.

Behöver du en kontrollansvarig?

För vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. En kontrollansvarig behövs för de åtgärder som inte är mindre och enkla. När kommunen granskar dina handlingar undersöks om en kontrollansvarig behövs eller ej. Den kontrollansvariges uppgifter är bland annat att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med på möten. Certifierade kontrollansvariga hittar du Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. Du skickar in en ansökan

För att ansöka om bygglov skickar du in ansökningsblanketten tillsammans med:

Inom några dagar efter att din ansökan kommit in till kommunen får du ett brev eller e-post att din ansökan är mottagen. Där framgår om din ansökan är komplett eller om den måste kompletteras.

Ombud för byggherre

Du kan som ombud för byggherre fylla i ansökan och ange byggherrens kontaktuppgifter. Denne får då en notis om att ansökan behöver signeras digitalt. När detta är gjort skickas ansökan in i byggherrens namn.

3. Kommunen fattar ett beslut

Förutsatt att din ansökan är komplett kommer får du ett beslut inom tio veckor.

Inför beslut om bygglov prövas bland annat förutsättningarna för lämplighet av placering och användning. Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet efter delgivning eller kungörelse av beslutet på Post- och inrikes tidningar upp till fyra veckor efter att de fått ta del av beslutet.

Att ett beslut har fattats betyder inte att det är fritt fram att börja bygga. Den 1 juli 2018 infördes en lagändring i plan- och bygglagen (PBL) som innebär att en åtgärd som kräver lov får påbörjas först fyra veckor efter att beslutet vunnit laga kraft och du fått ett startbesked. Detta bör beaktas i tidsplaneringen för projektet.

Iinformation om bygglov för byggnader finns att läsa på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Du får ett startbesked

Inför ett startbesked prövar kommunen de tekniska förutsättningarna och om ytterligare kompletteringar kan behövas för att göra denna bedömning. Dessa kompletteringar framgår i brevet du fått hem då du skickade in din ansökan. Däremot kan alltid frågor dyka upp under handläggningen som kräver ytterligare komplettering. Så fort du fått ditt skriftliga startbesked så innebär det att du får sätta igång med byggandet. Oftast får du startbeskedet först efter att ha haft ett möte med kommunen (tekniskt samråd), men vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet.

5. Bygget pågår

Nu har du förhoppningsvis kommit igång med ditt bygge. Vid större byggnationer kan kommunen behöva besöka arbetsplatsen för att kontrollera att allting går som det ska. När bygget börjar bli klart är det ofta dags för slutsamråd, ett möte där kommunen bland annat går igenom kontrollplanen tillsammans med dig och din kontrollansvarige.

6. Du får ett slutbesked

Innan du får börja använda ditt nya bygge behöver du få ett slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt.

Ansök om bygglovlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett bygglov är giltigt i fem år. Bygget måste dock påbörjas inom två år.

Kommunen ansvarar för planläggning av användningen av mark och vatten enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden i kommunen prövar ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. De handlägger också ärenden om anmälan. De får stoppa ett bygge om arbetet strider mot reglerna. Byggnadsnämnden gör oftast ett arbetsplatsbesök under byggtiden. De har rätt att få tillträde till tomten och byggnaden. Nämnden ska även lämna information till allmänheten om plan- och byggfrågor.

Byggherre kallas du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Oftast äger byggherren själva fastigheten. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de lagar och regler som gäller. Du ansvarar för att kontrollera byggandet under hela processen. När du söker bygglov ska du beskriva var du ska bygga och byggnadens utformning. Kraven ska uppfyllas även om du inte behöver bygglov eller behöver göra en anmälan. Det är inget som hindrar att du bygger bättre än de krav som finns. Som byggherre ansvarar du för att bygget har de tillstånd som krävs. Det finns andra regler än plan- och bygglagen som du måste följa, till exempel hänsynsreglerna i miljöbalken.

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Vid rivningsåtgärder ska den kontrollansvarige hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall. Det är visserligen byggherrens ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i tillräcklig omfattning, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvarige bör inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden. Med nära släkt avses make, maka, sambo, förälder, barn eller syskon. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan dock arbeta inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern.

Husvagnar och förstugor som används för bostadsändamål på samma ställe under en längre tid än en normal campingsemester kräver bygglov eftersom de uppfyller kraven för byggnad enligt plan- och bygglagen. klassificering som byggnad. Det spelar alltså ingen roll om byggnaden står på hjul och på så vis är flyttbar eller ej. Av rättspraxis framgår bl.a. att ett återkommande uppförande av ett tält och en tältpaviljong, sex respektive fjorton veckor per år, ansetts vara bygglovspliktigt (se RÅ 1993 ref 52 och Mark- och miljödomstolens dom i mål nr M 6220-13).

Mer information hittar du på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns inte reglerat vem som ska söka bygglovet. Endera kan campingägaren söka, eller respektive husvagnsägare. Viktigt att tänka på är att om en plats byter husvagnsägare och ska byta förstuga krävs dels ett rivningslov för den gamla förstugan och ett nytt lov för den nya förstugan.

Sidan uppdaterades

2020-11-13

Sidansvarig: