Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Anmälan

Från idé till slut­besked

Förutom bygglovsplikt finns även en anmälningsplikt för vissa åtgärder. Numera finns även möjlighet att ansöka om startbesked för attefallsåtgärder som öppnar vissa möjligheter inom planlagda områden. En vanlig missuppfattning är att en anmälan bara är att anmäla till kommunen för att kunna sätta igång. Men precis som vid bygglov krävs att du får ett beslut om startbesked innan du kan sätta igång.

1. Förberedelser

Anmälan eller inte?

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver anmälan eller bygglov. På Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste projekten.

Eldstad och rökkanal

En av de vanligaste anmälnigsåtgärderna kommunen handlägger är byte och nyinstallation av eldstad och rökkanaler till dessa. Dessa åtgärder kräver startbesked innan installationen får påbörjas. För att kunna pröva din ansökan behöver du skicka in:

  • typgodkännande på eldstaden och rökkanal
  • situationsplan där du markerar byggnaden det gäller
  • planritning som visar placeringen av eldstaden
  • fasadritning som visar att skorstenen klarar kraven om att den ska mynna minst 1 meter över takmaterial och mynna över nock.
  • kontrollplan

Innan du kan börja använda din eldstad behöver sotaren besikta anläggningen. Detta protokoll och kontrollplanen behöver vi för att kunna pröva ett slutbesked innan ni fårbörja använda anläggningen.

Attefallsåtgärder

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter, göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter och bygga högst två takkupor.

Strandskydd

För vissa områden gäller strandskydd, exempelvis vid hav, sjö och mindre vattendrag. I dessa områden behöver du med din ansökan även skicka in en separat ansökan om strandskyddsdispens så att dessa frågor kan prövas samtidigt.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. En kontrollansvarig behövs för de åtgärder som inte är mindre och enkla. När kommunen granskar dina handlingar undersöks om en kontrollansvarig behövs eller ej. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och är med på möten. Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Du skickar in en ansökan

För att ansöka om att få göra en anmälningspliktig åtgärd så skickar du in ansökningsblanketten tillsammans med de uppgifter, handlingar och ritningar som behövs.

Inom några dagar efter att din ansökan kommit in till kommunen får du ett brev eller e-post att din ansökan är mottagen. Där framgår om din ansökan är komplett eller om den måste kompletteras. Dock kan alltid vissa frågor dyka upp under handläggningen som kräver ytterligare komplettering.

3. Kommunen fattar ett beslut om startbesked

Förutsatt att din ansökan är komplett får du ett beslut om startbesked hemskickat inom fyra veckor. Inför beslut om startbesked prövas bland annat förutsättningarna för åtgärden samt om det klarar de tekniska egenskapskraven som lagstiftningen ställer. Ibland kan det även krävas ett tekniskt samråd innan startbesked kan beviljas. Så fort du fått ditt skriftliga startbesked så kan du börja bygga.

4. Bygget pågår

Vid mer komplicerade byggnationer kan kommunen behöva besöka arbetsplatsen för att kontrollera att allting går som det ska. När bygget börjar bli klart är det även dags för slutsamråd. Slutsamrådet är ett möte där kommunen bland annat går igenom kontrollplanen tillsammans med dig och din kontrollansvarige.

5. Du får ett slutbesked

Innan du får börja använda ditt nya bygge behöver du få ett slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt.

Ansök om anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett startbesked vid anmälan är giltigt i två år.

Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du påbörjar arbetet.

Om du uppför attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära järnvägsområde finns särskilda regler. Ett attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Boverkets byggregler, BBR, och Europeiska konstruktionsstandarder, EKS, ska följas.

För attefallshus, tillbyggnad och takkupor gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger, men tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen. Attefallsåtgärder får ej uppföras inom område som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Byggherre kallas du som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Oftast äger byggherren själva fastigheten. Som byggherre har du det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de lagar och regler som gäller. Du ansvarar för att kontrollera byggandet under hela processen. När du söker bygglov ska du beskriva var du ska bygga och byggnadens utformning. Kraven ska uppfyllas även om du inte behöver bygglov eller behöver göra en anmälan. Det är inget som hindrar att du bygger ännu bättre än de krav som finns. Som byggherre ansvarar du för att bygget har nödvändiga tillstånd. Det finns andra regler än plan- och bygglagen som du måste följa, till exempel hänsynsreglerna i miljöbalken.

Kommunen ansvarar för planläggning av användningen av mark och vatten enligt plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden i kommunen prövar ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. De handlägger också ärenden om anmälan. De får stoppa ett bygge om arbetet strider mot reglerna. Byggnadsnämnden gör oftast ett arbetsplatsbesök under byggtiden. De har rätt att få tillträde till tomten och byggnaden. Nämnden ska även lämna information till allmänheten om plan- och byggfrågor.

Normalt är kraven att skorstenen ska mynna över taknock och minst 1 meter över takmaterial. Om det är så att skorstenen ska installeras på exempelvis en tillbyggnad så händer det ibland att den inte mynnar över den högsta nocken. I dessa fall kan utredning göras av exempelvis skorstensfejarmästare.

Möjligheten finns, men då måste eldstaden klara de krav som finns i Boverkets byggregler (BBR). För att verifiera detta måste du vid installationsbesiktningen beställa en Co2-mätning av skorstensfejarmästaren. (Kraven på utsläpp och verkningsgrad gäller inte för öppna spisar, bastuaggregat, kakelugnar eller sättugnar.)

Sidan uppdaterades

2020-11-05

Sidansvarig: