Buller

Buller är ljud som människor känner oss störda av och är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Vad vi betraktar som buller varierar mycket mellan olika personer.

Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och möjligheten till god livskvalitet. Buller kan göra att det blir svårt att uppfatta tal och svårigheter att vila och sova. Det kan i sin tur bland annat orsaka stress, trötthet och minskad koncentrationsförmåga.

Om du störs av buller

Det är den som bedriver en verksamhet är ansvarig för det buller som uppstår inom verksamheten. Det kan vara industrier, byggarbetsplatser, vägtrafik, konserter mm. som ger upphov till störande bullernivåer. Störningar kan även orsakas av installationer i din bostad, exempelvis hissar och fläktar.

Om du störs av buller ska du alltid i första hand ta kontakt med den som orsakar störningen. Sker det ingen förändring efter dialog med den som är ansvarig för störningen så kan du kontakta oss på miljö- och hälsoenheten.

Höga ljudnivåer

Även ljud som vid lägre nivåer inte betraktas som buller kan bli störande om ljudnivån är för hög. Mycket höga ljudnivåer kan orsaka öronsusningar/tinnitus och hörselskador. Dessa problem kan vara tillfälliga men kan även vara permanenta.

Om du har klagomål på ljudnivån vid exempelvis en konsert
ska du i första hand framföra detta till arrangören. Om du inte får någon hjälp
där kan du kontakta miljö- och hälsoenheten eller polisen.

Miljö- och hälsoenheten har tagit farm ett informationsblad om höga ljudnivåer som vänder sig till dig som bedriver verksamhet eller ett evenemang med risk för höga ljudnivåer. Där anges bl.a. riktvärden med ljudnivåer för att människor inte ska utsättas för skadliga ljudnivåer.

Sidan uppdaterades

2018-03-06

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Industribuller

Irina Håkansson
Miljöinspektör
0660 - 887 97
Skicka e-post

Trafikbuller & Inomhusbuller

Greta Lindström
Miljöinspektör
0660-888 12
Skicka e-post

Malin Strandberg
Miljöinspektör
0660 - 888 73
Skicka e-post