Du är här:

Tillsyn av systematiskt brandskyddsarbete

Det är kommunen som enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har ansvaret för att kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet. I Örnsköldsviks kommun utövas tillsynen av Räddningstjänsten.

Hur ofta kommunal tillsyn genomförs beror på verksamhetens riskbild, storlek och på hur väl företagets brandskydd fungerat vid tidigare kontroller. Omfattningen och nivån på det systematiska brandskyddsarbetet varierar givetvis från en verksamhet till en annan. Därför görs en bedömning i varje enskilt fall.

Vid en tillsyn ska ägare eller nyttjanderättshavare med stöd av sin dokumentation kunna redogöra och beskriva sitt brandskyddsarbete.

För att bedömningen ska bli enhetlig baseras den på de här delmomenten:

 • Policy
 • Byggnad och verksamhet
 • Ansvar och organisation
 • Risker och rutiner
 • Utbildning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Underhåll och kontroll
 • Handlingsplan vid brand
 • Tillbudsrapportering
 • Uppföljning.

Tillsynsavgift, föreläggande m.m.

Vid tillsyn är den lägsta debiteringen 2 856 kr. Det motsvarar 3 timmars debitering av timtaxan på 952 kr. För tillsyn som tar längre tid än 3 timmar debiteras timtaxa.
 
Den som genomför tillsynen har rätt att besluta om föreläggande eller förbud. Föreläggandet kan kombineras med vite som måste betalas om inte åtgärden utförs inom beslutad tid.

Lagen ger även den som utför tillsynen rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar och att få upplysningar och handlingar som behövs för att kunna genomföra tillsynen.

Förberedelser inför tillsyn

När Räddningstjänsten ringt och bokat en tillsyn kan ni förbereda er på olika sätt.

 • Se till att rätt personal är informerad om tillsynen. Det kan t.ex. vara brandskyddsansvarig, skyddsombud med flera.
 • Ta fram material som beskriver verksamheten. Sammanställ befintliga rutiner för t.ex. utbildning av personal, hantering av risker samt rutiner vid brand eller olycka m.m.
 • Ta även fram brandskyddsritningar, utrymningsplan, kontrolljournaler och tillbudsrapporter. Finns det en handlingsplan för brandskyddsarbetet så ta fram den och stäm av vad som blivit genomfört.

Sidan uppdaterades

2018-11-30

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Victor Kvamme
Brandingenjör
0660-787 41
Skicka e-post

Arne Persson
Brandingenjör
0660-787 53
Skicka e-post

Joel Mårtensson
Brandinspektör
0660-787 30
Skicka e-post