Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samråd om förslag till ny fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort

Arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort pågår. Under perioden 7 september – 7 november 2018 finns planen ute på samråd och du har då möjlighet att lämna dina synpunkter och tycka till om förslaget.

Den fördjupade översiktplanen för centralorten är en ändring av den kommunomfattande översiktplanen som antogs 2012 för de delar som rör centralorten. Planen ska ange mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Örnsköldsviks centralort fram till år 2040. Den ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

– Vi ska bygga ett hållbart samhälle där vi tar tillvara vår unika natur och bygger utifrån befintlig infrastruktur på ett klokt sätt. Med hjälp av planen lägger vi grunden för möjlig tillväxt i kommunen, säger Elisabeth Strand Hübinette, projektledare.

Vision för Örnsköldsviks centralort

Planen är ett strategiskt dokument som visar hur kommunen vill att Örnsköldsviks centralort ska utvecklas i framtiden. Den innehåller inga detaljer om hur exempelvis hus ska utformas utan ger ett långsiktigt perspektiv på centralortens utveckling.

Fram till år 2030 siktar kommunen på att bli cirka 10 000 fler invånare. Nya bostäder kommer att behövas och i planen reserveras mark för cirka 3000 nya bostäder inom centralorten. Planen presenterar bland annat förslag på lämpliga områden för nya bostäder och näringsverksamhet, var nya gång- och cykelvägar behövs, men även vilken hänsyn som behöver tas för natur- och kulturhistoriska värden.

Exempel ur planen

  • Nya bostäder föreslås genom förtätning och komplettering.
  • Utveckla ett effektivt och hållbart transportsystemen som gör det enklare att gå, cykla och åka kollektivt inom i centralorten.
  • Gamla mötesplatser och stråk utvecklas och nya skapas.
  • Förstärka kopplingen mellan hamnen och staden där Framnäsudden, Hamnplan, Inre Hamnen och Varvskajen knyts ihop av ett promenadstråk.
  • Grönområdena i Örnsköldsvik ska utvecklas och tillgängligheten till dem förbättras.

Lämna dina synpunkter

Dina synpunkter är viktig för att översiktplanen ska bli så bra som möjligt. Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen senast den 7 november 2018 via webbformulär, e-post eller per post.

Mer information om planförslaget hittar du på www.ornskoldsvik.se/fop där du även kan ta del av hela förslaget och hittar länk till synpunktsformuläret. Planförslaget finns även utställt på första våningen i stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6 samt på Arkenbiblioteket, Lasarettsgatan 5

Samrådsmöte

Söndag den 23 september kl. 13.00-15.00 bjuder kommunen in till samrådsmöte i stadshuset Kronan. Under mötet presenteras förslaget och du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till kommunens representanter.

Vid frågor om förslag till fördjupad översiktsplan kontakta:
Elisabeth Strand Hübinette, Strategisk samhällsplanerare
0660-884 28, elisabeth.strand.hubinette@ornskoldsvik.se

Erika Andersson, Översiktsplanerare
0660-883 09, erika.c.andersson@ornskoldsvik.se

Andreas Grennborg, Översiktsplanerare
0660 - 880 00, andreas.grennborg@ornskoldsvik.se

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-09-07