Policy och strategi för dagvatten i Örnsköldsviks kommun antagen

Under hösten 2018 antog kommunfullmäktige en policy och strategi för dagvatten*. Dagvattenpolicyn och dagvattenstrategin har tagits fram av Örnsköldsviks kommun tillsammans med Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik). Målet är att uppnå en långsiktig och hållbar dagvattenhantering i kommunen, för att undvika översvämningar och begränsa föroreningsmängder. Åtgärder i strategin är även en anpassning till ett förändrat klimat med mer regn.

Dokumenten ska användas som underlag för hantering av dagvatten i detaljplaner, planprogram, översiktplaner, bygglov, byggnationer av vägar, parkeringsplatser, om- och nybyggnationer samt översyn av nuvarande dagvattensystem i kommunen.

Policyn och strategin är verktyg som ger stöd i den kommunala verksamhetens arbete, för en hållbar dagvattenhantering. Den ska även vara vägledande för andra aktörer, till exempel byggherrar och fastighetsförvaltare.

*Det finns ingen entydig definition av begreppet dagvatten. En vanlig definition är att dagvatten är regn och smältvatten från snö och is som avrinner från hårdgjorda ytor exempelvis tak, vägar, parkeringsplatser. En annan definition är att dagvatten är tillfälliga flöden av exempelvis regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten.

Här kan du läsa mer om dagvattenpolicyn och dagvattenstrategin.

Aktuelltartikel publicerad av: Lisa Sundvall

2018-12-10

 Kontakta oss

Katrina Mähler
Miljöinspektör
0660-884 24
Skicka e-post

Ann-Charlotte Edholm
Utredningsingenjör
0660-884 00
Skicka e-post

Roger Larsson
Markingenjör
0660-886 22
Skicka e-post

Lars Byström
Miva
0660-33 04 19
Skicka e-post