Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Planer för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsvik

Kommunfullmäktige antog under hösten 2017 en VA-policy (VA står för vatten och avlopp) och VA-strategi för Örnsköldsviks kommun. Båda dokumenten är delar i den nya VA-planen som bland annat pekar ut vilka områden i Örnsköldsvik som kan bli aktuella för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. VA-planen beskriver hur kommunen långsiktigt ska hantera vatten- och avloppsförsörjningen, som bland annat hur enskilda vatten- och avloppsanläggningar ska prövas och hur tillsyn ska prioriteras.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster, paragraf 6, behöver kommunen ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang om det behövs till skydd för människors hälsa eller miljön. Därför har kommunen genom kartläggning identifierat åtta bebyggelseområden där det bedöms finnas en risk för påverkan på människors hälsa eller miljö och som har ett behov av förbättrad vatten-och avloppssituation, genom en allmän vatten- och avloppsförsörjning. De åtta områden som pekats ut är i prioriteringsordning ett och två, där nummer ett har högst prioritetet för fortsatta utredningar.

Områden med prioritet 1: Fjärdänget, Gullvik och Nyänget.

Områden med prioritet 2: Backsjöänget, Hornön, Högbyn, Måle och Nötbolandet.

Arbetet med att bygga ut det allmänna vatten-och avloppsnätet är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över många år och en utbyggnad av alla åtta områden beräknas ta cirka 25–30 år.

Behovet av utbyggnad styrs av många olika faktorer och för att kunna göra en korrekt bedömning behöver kommunen mer information. Därför kommer kommunen under 2018–2019 genomföra fördjupade utredningar kring de prioriterade områdena. Bland annat kommer de enskilda avloppsanläggningarnas status samt dricksvattenkvaliteten i enskilda vattentäkter/brunnar att undersökas. Det kommunala bolaget Miva kommer även att utreda olika tekniska lösningar för områdena och kostnader för dessa.

Efter utredningen tar kommunfullmäktige beslut om en utbyggnadsplan för allmän vatten-och avloppsförsörjning. I den kommer det också att framgå tidplan och rangordning för utbyggnad. Därefter kommer Miva att få i uppdrag att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i de beslutade områdena.

Vatten- och avloppsplanen har tagits fram av en arbetsgupp med tjänstemän från kommunens tillväxtavdelning och bygg-och miljöavdelning samt Miva.

Här kan du ta del av mer information.

Vanliga frågor och svar om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsvik.

Kontaktperson:
Anders Lundström, miljöinspektör miljöavdelningen, 0660 - 887 28, anders.lundstrom@ornskoldsvik.se

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2018-01-02

 Kontakta oss

Anders Lundström
Miljöinspektör
0660 - 887 28
Skicka e-post