Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nu formas planen för Örnsköldsviks centralort

Det pågår just nu ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Örnsköldsviks centralort. Ett omfattande arbete som leds av Maria Liinasaari och Johanna Wadstein på kommunens mark- och planeringsenhet. I januari 2019 förväntas planen att klubbas igenom i fullmäktige. Den kommer att innehålla inriktningen för den framtida mark- och vattenanvändningen och ställningstaganden kring hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den fördjupade översiktsplanen visar också hur man ska ta hänsyn till exempelvis friluftsliv, miljöfrågor och kulturhistoriska värden. Planens innehåll blir sedan vägledande när kommunen genomför prövningar av detaljplaner och bygglov, investeringar i olika typer av infrastruktur och andra frågor som rör mark- och vattenanvändning.

För att fånga upp hur människor som bor och arbetar i Örnsköldsvik ser på stadens utveckling, bjöd kommunen in till en tidig dialog. Under fem tillfällen i slutet på november 2016 och början på 2017, välkomnades allmänhet, näringsliv, föreningsliv, politiker och tjänstemän till workshops om Örnsköldsviks centralort. Totalt kom cirka 130 personer och de fick rensonera kring frågor om boende, handel, fritid och infrastruktur i ett 20-års perspektiv. Exempel på frågor som diskuterades var: hur skulle du vilja bo i Örnsköldsvik om 20 år och var kommer det behövas ytor för restauranger och caféer?

Här kan du ta del av sammanställt material från den tidiga dialogen.

— Det känns jättebra och framförallt viktigt att de som bor och verkar här i Örnsköldsvik får möjlighet att komma till tals i ett tidigt skede. Att vi tillsammans får fundera på de framtida utmaningarna som vi står inför, säger Maria Liinasaari, mark- och planeringsenheten.

Nu ska allt befintligt material, som underlag från den tidiga dialogen, inkomna synpunkter och kommunens redan tagna mål samt planer och program sammanställas och bearbeta. Ett planförslag kommer att tas fram som sedan ska gå ut på samråd under 2018.

Under arbetets gång finns det möjlighet att lämna in synpunkter via ett webbformulär.

Här kan du lämna synpunkter och ta del av mer information samt kontaktuppgifter.

Aktuelltartikel publicerad av: Susanna Domeij

2017-03-08