Länk till startsidan

Avgifter detaljplaner och planbesked

Plantaxan utgörs av grundbelopp och tilläggsavgift baserad på tid. Grundbeloppet täcker kostnaderna för grundkarta där primärkarta finns, fastighetsförteckning, restid, erforderliga annonser, kopior, porto samt administrativa kostnader.

Där primärkarta inte finns reduceras grundbeloppet med 6.100 kronor och separat avgift för grundkarta erläggs.

Kostnaderna för planarbetet regleras normalt i avtal med dig som är beställare innan arbetet påbörjas.

Timtaxa uppräknad 4,3 % prisindex för kommunal verksamhet, från 1 januari 2024, enligt samhällsbyggnadsnämndens beslut 7 december 2023, § 41.

Detaljplaner

Grundbelopp utökat planförfarande 24.600 kr.
Grundbelopp standardförfarande 17.100 kr. Tilläggsavgift handläggare 1 175 kr/timme

Områdesbestämmelse

Upprättande eller upphävande av områdesbestämmelse för areabegränsning 4.225 kr/tomtplats.