Länk till startsidan

Frågor och svar om PFAS

Vad är PFAS?

PFAS är en ämnesgrupp av cirka 4 000 syntetiskt framställda per-eller polyfluorerade alkylsubstanter. Alla PFAS-ämnen finns inte naturligt i miljön, de är syntetiskt framställda och har tillverkats sedan 1950-talet. PFAS används eftersom de är till exempel fett-, smuts- och vattenavvisande. Ämnena förekommer i bland annat impregnering av textiler, läder och pappersförpackningar, skidvallor, rengöringsmedel, ytbehandling i stekpannor, kosmetika, och inte minst har de förekommit som en komponent i brandskum. PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara och kan ansamlas i levande organismer.

PFAS sprids idag huvudsakligen från förorenande områden som till exempel brandövningsplatser och deponier.

Finns det hälsorisker med PFAS?

PFAS-ämnen är inte farliga att få i sig vid enstaka tillfällen. Det är en exponering av höga halter över längre tid, framför allt via mat och dricksvatten, som bör begränsas.

Ska jag vara orolig om jag ätit mycket fisk från dessa områden?

Nej, du behöver inte vara orolig. Däremot är det bra att i framtiden inte äta denna fisk för ofta. Då minskar risken för att du på sikt ska samla på dig dessa ämnen i kroppen.

Kan människor och djur bada i dessa områden?

Ja. Riskerna med PFAS är i första hand om man äter mat eller dricker vatten med höga halter av PFAS under en längre tid. Att människor eller djur badar i vattnet bedöms inte som farligt.

Finns det PFAS i dricksvattnet?

I det kommunal dricksvattnet har det inte hittats PFAS. Vidare information om det kommunla dicksvattnet hänvisas till Miva.

Kan jag testa mig för att se om jag fått i mig höga halter PFAS?

Det finns inga medicinska skäl till att ta blodprov för att bestämma halten av PFAS i kroppen. Man kan inte utifrån ett sådant svar förutsäga något om en persons hälsa eller risk för kommande sjukdom.

Hur farligt är PFAS för miljön?

PFAS-ämnen är mycket svårnedbrytbara i miljön. Forskning pågår och det saknas ännu kunskap om de flesta PFAS-ämnen och deras effekter på miljön.

Olika PFAS-ämnen har olika egenskaper och sprids på olika sätt. PFAS kan ansamlas i både växter och djur och koncentreras uppåt i näringskedjorna, framför allt i fisk. Det kan även spridas långväga via vatten och luft vilket gör PFAS till ett globalt problem.

Varför upptäcker ni så höga halter av de här ämnena först nu?

Kunskapsläget kring PFAS har förbättrats så att det nationellt sker fler insatser med provtagningar i närheten av potentiella riskområden. Länsstyrelsen Västernorrland har haft möjlighet att satsa på provtagning av både ytvatten och fisk de senaste åren och kommunen fick nyligen ta del av analysresultat för fisken från Torsbölessjön och Tällvattnet i Örnsköldsviks.

Vet man vad är källan till de förhöjda halterna och vem är ansvarig för föroreningarna?

Idag är Örnsköldsvik Airport den enda kända källan för PFAS-ämnena i Torsbölessjön. Det är brandövningsplatsen som har provtagits och konstaterats vara förorenad av PFAS. Ämnena har hittats i både mark, grundvatten och ytvatten.

Under den tid Luftfartsverket (LFV) var huvudman för flygplatsen utförde Flygplatsens räddningsstyrka regelbundna brandövningar med brandsläckningsskum. Brandsläckningsskum innehållande per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) har använts i brandsläckningsövningar mellan år 1993-2008. När ämnet PFAS uppdagades avslutades övningar med den aktuella skumvätskan, skumvätskan blev ersatt med annan vätska som inte innehåller PFAS.

Efter det att kommunen tog över flygplatsen 2011 och Örnsköldsvik Airport AB bildades har det inte förekommit skumvätska innehållande PFAS. Brandövningsplatsen är fortfarande aktiv och övningar utförs idag med vatten som släckningsmedel.

I Tällvattnet kommer föroreningarna troligtvis från Försvarsmaktens verksamhet vid Kubbe flygbas.

Kommer områdena att saneras?

Föroreningsbilden är komplex och förarbetet behöver utföras noggrant och därför kan det ta tid innan ett saneringsarbete kan påbörjas.

Vid Torsbölessjön och Örnsköldsviks Airport pågår åtgärdsutredningar där Trafikverket tagit fram hälso- och miljöbaserade åtgärdsmål för kommande sanering. Det är dock inte beslutat än hur och när dessa åtgärder ska utföras.

I Tällvattnet pågår också ett arbete med att undersöka och bedöma riskerna med föroreningarna.

Är alla PFAS tillåtna att använda idag?

Det är väldigt få PFAS-ämnen som är förbjudna i dag. Ur ämnesgruppen PFAS är ämnet PFOS (perfluorktansulfonsyra) förbjudet sedan 2008 och ämnet PFOA (perfluoroktansyra) förbjudet sedan 2020.

Sverige och andra medlemsländer inom EU arbetar för att förbjuda PFAS som ämnesgrupp och inte bara enskilda ämnen.

Hur kan jag hjälpa till att minska användningen av PFAS?

Som privatperson kan du bidra genom att fråga om varor och produkter innehåller PFAS-ämnen när du handlar och i stället efterfråga mindre farliga alternativ.

Varför upptäcker ni så höga halter av de här ämnena först nu?
Kunskapsläget kring PFAS-ämnen har förbättrats så att det nationellt sker fler insatser med provtagningar i närheten av potentiella riskområden. Länsstyrelsen Västernorrland fick möjlighet att satsa mer på provtagning av både ytvatten och fisk under 2021 vilket ledde till att problemet med PFAS-ämnen i fisk upptäcktes.

Kommer områdena att saneras?
Föroreningsbilden är komplex och förarbetet behöver utföras noggrant och därför kan det ta tid innan ett saneringsarbete kan påbörjas.
Vid Torsbölessjön och Örnsköldsviks Airport pågår åtgärdsutredningar där Trafikverket tagit fram hälso- och miljöbaserade åtgärdsmål för kommande sanering. Det är dock inte beslutat än hur och när dessa åtgärder ska utföras.
SGI och SGU genomför just nu ett pilotprojekt intill Örnsköldsviks Airport där en barriär i grundvattnet ska skapas för att minska spridningen av PFAS nedströms. Lärdomarna från projekten hoppas man sedan kunna använda i större skala både vid Örnsköldsviks Airport samt andra PFAS-förorenade platser i Sverige.
(Mer information: https://www.sgi.se/sv/om-sgi/vart-samhallsuppdrag/regeringsuppdrag/uppdrag-om-forskning-och-okad-kunskap-om-pfas-fororenade-omraden/in-situ-stabilisering/ )