Länk till startsidan

Nedgrävning av död häst eller sällskapsdjur

Sedan 2015 behöver den som vill gräva ned en död häst inte längre tillstånd från länsstyrelsen. Kommunen är kontrollmyndighet över nedgrävning av animaliska biprodukter. Om du vill begrava din häst hemma ska du alltid kontakta miljö- och hälsoenheten, som ger anvisningar för nedgrävning och godkänner lämplig plats. För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Det görs alltid en bedömning utifrån markförhållande, avstånd till vatten och för att undvika skada för miljön och människors hälsa.

Innan hästen grävs ner på den egna fastigheten ska du markera ut den valda platsen på en karta med ett kryss och kontakta miljö- och hälsoenheten som gör en bedömning om den valda platsen kan godkännas. De skickar sedan hem nedgrävningsanvisningar där det står vilken hänsyn du behöver ta vid nedgrävningen.

Det här behöver du tänka på när du väljer plats för nedgrävning:

  • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara så stort som möjligt.
  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.
  • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.

Fördjupad information om nedgrävning av död häst hittar du på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Sällskapsdjur

Det är tillåtet att själv gräva ner döda sällskapsdjur (kräver tillstånd från fastighetsägaren). Nedgrävningen ska ske på ett sådant sätt att det inte orsakar besvär för omgivningen. Det innebär bland annat att djuret ska grävas ner tillräckligt djupt för att andra djur inte ska kunna gräva upp graven. Du måste även säkerställa att det är ett tillräckligt avstånd till granntomter samt närliggande vattentäkter, vattendrag och andra känsliga objekt. Kontakta miljö- och hälsoenheten om du är osäker. Till sällskapsdjur räknas även minigris och dvärgget.

Kremering

Både sällskapsdjur och hästar kan kremeras om djurägaren väljer det. Ta kontakt med veterinär som kan hänvisa till godkänd anläggning.