Länk till startsidan

Taxor och avgifter enskilt avlopp, värmepump, slam och renhållning

Samhällsbyggnadsnämndens avgifter 2024.

Sammanställningen visar samhällsbyggnadsnämndens avgifter för enskilt avlopp, värmepump, slam och renhållning.

I de ärenden där timavgift tas ut debiteras de faktiska timmar som handläggningen av ärendet tagit. Timavgiften är 1 175 kronor per timme.

 

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett

7 050 kronor

Ansökan om tillstånd för inrättande av vattentoalett med sluten tank

3 525 kronor

Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning för 6 – 200 personekvivalenter

Timavgift

Anmälan om enskild avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

3 525 kronor

Ändring av befintlig avloppsanläggning

3 525 kronor

Värmepump

Värmepump

Anmälan om värmepumpinstallation – bergvärme och jordvärme

1 763 kronor

Anmälan om värmepumpinstallation - sjövärme

2 350 kronor

Slam

Slam

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall

Timavgift

Ansökan om eget omhändertagande av slam

Timavgift

Renhållning

Renhållning

Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall

Timavgift

Anmälan om kompostering av hushållsavfall (matavfall)

Ingen avgift