Länk till startsidan

Slamtömning

Bra att veta

Det kommunala bolaget Miva ansvarar för slamtömning av enskilda brunnar i kommunen. Normalt utförs slamtömning en gång per år vid permanenta boenden och en gång vartannat år vid fritidsboenden. Du kan ansöka om förlängt tömningsintervall hos kommunen för en avloppsanläggning om den uppfyller funktionskraven och om belastningen på anläggningen är låg. För att din ändring av tömningsintervallet ska gälla från det år ansökan lämnats in, behöver du skicka in din ansökan senast 31 mars.

Funktionskraven för en avloppsanläggning med ansluten WC är följande:

  • Avloppsanläggningen ska ha tillstånd enligt miljöbalken.
  • Slamavskiljaren är typgodkänd av så kallad trekammarmodell med en våtvolym om minst 2m³.
  • Slamavskiljaren är tät, försedd med ett så kallat T-rör och dräneringsvatten får inte ledas in i slamavskiljaren.
  • Det ska finnas rening efter slamavskiljaren, till exempel infiltration eller markbädd (inte stenkista).
  • Anläggningen ska uppfylla kraven för normal skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd.

Du som har en sluten tank beställer tömning vid behov via Mivas kundservice.