Länk till startsidan

Byskötselpeng

Byutvecklingsgrupper eller föreningar som på eget initiativ tar på sig röjningsarbeten på kommunala marker kan ansöka om byskötselpeng. Det går också att få byskötselpeng för röjning och uppsnyggning på privata markområden, till exempel badplatser, rastplatser och liknande om marken genom avtal upplåtits för allmänheten och det rörliga friluftslivet.

Grupper berättigade att söka byskötselpeng

För att vara berättigad till byskötselpeng ska gruppen eller föreningen som bygga på demokratiska värderingar, ha ett samhälleligt ändamål och aktivt engagera sig i bygdens framtida utveckling. Byutvecklingsgruppen eller föreningen ska vara verksam i kommunens tätortsnära landsbygd, glesbygd och skärgårdsområden.

Förutsätter godkännande från markägare

Byutvecklingsgruppen eller föreningen som ska ställa i ordning området ska ha fått skriftligt medgivande från samhällsbyggnadsförvaltningen eller från den privata markägaren samt instruktioner om hur arbetet ska utföras. En kartskiss över aktuellt område ska bifogas ansökan. Det går inte att få byskötselpeng om kommunen redan betalar ut annat bidrag för skötsel av det aktuella området.

Ansök innan arbetet påbörjas

Din grupp eller förening behöver lämna in ansökan om byskötselpeng senast 30 april. Ansök via e-tjänst.

Utbetalning i efterskott

Byskötselpengens maxbelopp är 5 000 kr per år och sökande. Kommunen betalar ut ersättning så snart föreningen eller gruppen redovisat utfört arbete.